MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 22. decembrī
Ievietots: 29/12/2020 plkst. 08:11
Labots: 30/12/2020 plkst. 08:21
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1515Par pašvaldības apbūvēta zemesgabala „Mednieku māja” Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
2516Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Rupsala”, kadastra numurs 7082 002 0072 Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoliAgris Lungevičs
3517Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skudriņas, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
4518Par nekustamā īpašuma „Aiviekstes māja 12-602”, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā iegādi izsolēAgris Lungevičs
5519Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.06.2020. lēmumā Nr.232 (protokols Nr.12, 26.p.) “Par atbrīvošanu no nodevas par ielu tirdzniecību samaksas”-Agris Lungevičs
6520Par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu, sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2020.gada 2.pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
7521Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.09.2020. lēmumā Nr.389 “Par nekustamo īpašumu iegādi projekta “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” ietvaros”Agris Lungevičs
8522Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāAgris Lungevičs
9523Par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” izmaksāmAgris Lungevičs
10524Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Agris Lungevičs
11525Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
12526Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
13527Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustamAgris Lungevičs
14528Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu pedagogiem piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
15529Par autovadītāju kursu teorijas apmācību apmaksuAgris Lungevičs
16530Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 26.11.2020. lēmumā Nr.513 “Par finansējuma piemaksu nodrošināšanu Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogiem”Agris Lungevičs
17531Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu biedrībai Bērnu un jauniešu apvienība RītsAgris Lungevičs
18532Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums
Agris Lungevičs
19533Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai 2021. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
20534Par ceļu uzturēšanu ziemas periodāAgris Lungevičs
21535Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunķemeri”, kadastra numurs 7086 012 0059, kadastra apzīmējums 7086 012 0060 un nekustamā īpašuma “Lūši” kadastra numurs 7086 012 0019, kadastra apzīmējums 7086 012 0019 savstarpējo robežu pārkārtošanuAgris Lungevičs
22536Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ziedu iela 7”, kadastra numurs 7001 001 0304, kadastra apzīmējums 7001 001 0304 sadalīšanaiAgris Lungevičs
23537Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Straumēni”, Aronas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
24538Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanuAgris Lungevičs
25539Par robežu pārkārtošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
26540Par nekustamā īpašuma “Autoceļš P30” sadalīšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
27541Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Strautiņi K”, kadastra numurs 7068 011 0004 , Liezēres pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
28542Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Aronas pagastāAgris Lungevičs
29543Par saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījums Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
30544Par Latvijas Sarkanais krusts Madonas novada komitejas finansējuma pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
31545Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības budžeta pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
32546Par biedrības “Madonas senioru klubiņš Pie kamīna” finansējuma pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
33547Par Madonas novada politiski represēto biedrības budžeta pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
34548548 Par grozījumiem nolikuma „Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības 31.01.2019. domes lēmumu Nr. 34 (protokols Nr. 2, 9. p.) 1. pielikumāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums