MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 29. oktobrī
Ievietots: 03/11/2020 plkst. 14:31
Labots: 03/11/2020 plkst. 14:38
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1412Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2019. lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 30Gundars Riekstiņš
2413Par sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtību Madonas novada ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (pansionātos)
Pielikums
Gundars Riekstiņš
3414Par noteikumiem “Par pašvaldības transporta pakalpojumu izmantošanu atsevišķām iedzīvotāju grupām”
Pielikums
Gundars Riekstiņš
4415Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Namnieki”, kadastra numurs 7042 007 0080 Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoliReinis Silups
5416Par nekustamā īpašuma ”Masīvs -5 -141” zemes gabals Nr. 78” Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra apzīmējums 7042 010 0487 nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
6417Par investīciju projekta finansējuma pārvirzīšanuSandis Kalniņš
7418Par nekustamā īpašuma “Aizkuja”, Sarkaņu pagasts nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliSandis Kalniņš
8419Par aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izmaksām projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203- 000016 īstenošanaiEdgars Lācis
9420Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7082 013 0266 (0.11 ha platībā), 7082 013 0270 (0.18 ha platībā), 7082 013 0278 (0.11 ha platībā) 70820130255 (0.45 ha platībā), 7082 013 0272 (0.4 ha platībā),7082 013 0265 (0.19 ha platībā), 7082 013 0281 (0.1435 ha platībā), 7082 013 0256 (0.8202 ha platībā), 7082 013 0260 (0.2479 ha platībā), 7082 013 0280 (0.2172 ha platībā) apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
10421Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Skolas iela 14” Ošupes pagasts, ar kadastra numuru 7082 013 0122
Pielikums
Aigars Šķēls
11422Par zemes vienības “Rožlejas” Ošupes pagastā, Madonas novads ar kadastra Nr.7082 001 0004 nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12423Par zemes vienības “Riekstenīca”, Madonas novadā, Ošupes pagastā ar kadastra Nr.7082 013 0046 nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
13424Par nekustamā īpašuma “Anduļu nogāze”, kadastra numurs 70960070155, Vestienas pagasts, Madonas novads sadalīšanu
Pielikums
Artūrs Vāvere
14425Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā zemes īpašnieka mantiniekiemAndris Rieba
15426Par līgumu ar biedrību “Pie Kraujas” par Lubāna mitrāja tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanu
Pielikums
Sanita Soma
16427Par saistošo noteikumu Nr.11 “Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa“ atcelšanuRamona Vucāne
17428Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanaiRamona Vucāne
18429Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Madonā, Madonas novadāRamona Vucāne
19430Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Kalsnavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
20431Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […] un […] Kalsnavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
21432Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā […], Lazdonas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
22433Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Liezēres pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
23434Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma […], Sarkaņu pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
24435Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Madonā, Madonas novadāRamona Vucāne
25436Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Kalsnavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
26437Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Mētrienas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
27438Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Vestienas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
28439Par dzīvokļa īpašuma Valmieras ielā 16-36, Madona, Madonas novads ierakstīšanu zemesgrāmatāGuntis Ķeveris
29440Par dzīvokļa īpašuma Valmieras ielā 16-23, Madona, Madonas novads ierakstīšanu zemesgrāmatāGuntis Ķeveris
30441Par SIA “Nomas pakalpojumi“ iesniegumuGuntis Ķeveris
31442Par nekustamā īpašuma zemes gabala Raiņa ielā 16A, Madonā, kadastra numurs 70010011347 nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoliGuntis Ķeveris
32443Par dzīvokļa īpašuma ar adresi Saules iela 49A-11, Madona nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
33444Par komisijas locekļa atbrīvošanu un iecelšanu un grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 23.09.2010. lēmumā „Par komisijas izveidošanu” (protokols Nr. 19., 23.p.)Helmuts Pujats
34445Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuHelmuts Pujats
35446Par pašvaldības vides kontroles inspektoru zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomāHelmuts Pujats
36447Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
37448Par grozījumiem 29.12.2015. Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.1 “Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”Āris Vilšķērsts
38449Par 29.09.2016. Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.3 “Par valdes un padomes locekļu amata kandidātu nominēšanu Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” atzīšanu par spēku zaudējušiemĀris Vilšķērsts
39450Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
40451Par grozījumiem 29.08.2019.Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada pašvaldība” nolikumāĀris Vilšķērsts
41452Par grozījumiem 30.12.2020. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu”Āris Vilšķērsts
42453Par atļauju amatu savienošanai Gunai RuļukaiĀris Vilšķērsts
43454Par atļauju amatu savienošanai Gitai LancmaneiĀris Vilšķērsts
44455Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 27.03.2014. lēmumā Nr.161 “Par Madonas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”Zigfrīds Gora
45456Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2602.2015. lēmumā Nr.92 “Par Dzelzavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Zigfrīds Gora
46457Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 15.02.2017. lēmumā Nr.52 “Par Kusas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Zigfrīds Gora
47458Par autovadītāju kursu teorijas apmācību apmaksuZigfrīds Gora
48459Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu medicīnas studenteiZigfrīds Gora
49460Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanuAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums