MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 20. novembrī
Ievietots: 22/11/2019 plkst. 19:27
Labots: 09/01/2020 plkst. 10:07
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1533Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums
Agris Lungevičs
2534Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai 2020. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
3535Par ceļu uzturēšanu ziemas periodāAgris Lungevičs
4536Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi 27.09.2018. saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
5537Par grozījumiem 2019. gada 22.oktobra lēmumā Nr. 489 ( protokols nr.20., p.20) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” Lazdonas pagasts, Madonas novads”Agris Lungevičs
6538Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Kalna ielā 3-20, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšAgris Lungevičs
7539Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Siliņu mājas”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
8540Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķīvītes” Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu - pārdodot izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
9541Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanuAgris Lungevičs
10542Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dailes”, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
11543Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumiemAgris Lungevičs
12544Par finansējuma piešķiršanu stacionārā projektora ar ekrānu un portatīvā datora iegādei tautas namam “Kalnagravas” Sarkaņu pagastāAgris Lungevičs
13545Darbības programmas Agris Lungevičs
14546Par Darbības programmas Agris Lungevičs
15547Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ceriņi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
16548Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Kalna ielā 13 un Kalna ielā 13A Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
17549Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Midzeņi”, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
18550Par biedrības “Mēs saviem bērniem” atbrīvošanu no telpu nomas maksas festivāla “Zem vienas saules” noriseiAgris Lungevičs
19551Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamām telpāmAgris Lungevičs
20552Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu - dzīvokļa īpašumu ar adresi Valmieras iela 16-23, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
21553Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 20-3, Madona nodošanu atsavināšanaiAgris Lungevičs
22554Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības budžeta pieprasījumu 2020.gadamAgris Lungevičs
23555Par Latvijas Sarkanā krusta Madonas komitejas budžeta pieprasījumu 2020. gadamAgris Lungevičs
24556Par Madonas novada politiski represēto biedrības budžeta pieprasījumu 2020.gadamAgris Lungevičs
25557Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
26558Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
27559Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
28560Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Madonas novadā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
29561Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
30562Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
31563Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.34 “Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
32564Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
33565Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.30 „Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā” pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
34566Par projekta “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”, Ident. Nr. EKII – 3/12 izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
35567Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
36568Par pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
37569Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu studējošajiem medicīnāxAgris Lungevičs
38570Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādeiAgris Lungevičs
39571Par saistošo noteikumu Nr.18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Madonas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums