MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2019. gada 22. oktobrī
Ievietots: 28/10/2019 plkst. 14:41
Labots: 09/01/2020 plkst. 09:59
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1469Par finansējuma piešķiršanu Madonas pūtēju orķestra jubilejas koncerta video ieraksta veikšanaiAgris Lungevičs
2470Par finansējuma piešķiršanu Madonas kultūras nama apskaņošanas iekārtu iegādeiAgris Lungevičs
3471Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozolkalna ezermala”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
4472Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņš Nr.66”, Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
5473Par nekustamā īpašuma Ceriņu iela 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
6474Par finansējuma piešķiršanu Ukrainas bērnu uzņemšanai ĻaudonāAgris Lungevičs
7475Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārkli”, Bērzaunes pagasts, atsavināšanu -pārdodot atklātā izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
8476Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Liepa 2’’, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu-Agris LungevičsAgris Lungevičs
9477Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Skaidas – Stūrmežs – Kārklaiņi posma Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
10478Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Lāči – Jāņukalns posma Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
11479Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Grandupes – Bučauska posma Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
12481Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ritentiņš” projekta “Domu citāti” īstenošanaiAgris Lungevičs
13482Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ābele” projekta “Aušanas prasmju apgūšana Mētrienā” īstenošanaiAgris Lungevičs
14483Par grozījumiem 25.04.2019. lēmumā Nr.166 “Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta Agris Lungevičs
15484Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pie Kraujas” projekta “Mitrāju centra izveide dabas liegums Agris Lungevičs
16485Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Gaiziņi” Bērzaunes pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
17486Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Graviņu Indriķi” Praulienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
18487Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Pavāri” Dzelzavas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
19488Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Silieši” Mārcienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
20489Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” Lazdonas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
21490Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma “Bitnieki”, Sarkaņu pagastsAgris Lungevičs
22491Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma Saules ielā 63, MadonāAgris Lungevičs
23492Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18Agris Lungevičs
24493Par dzīvokļa īpašuma Priežu iela 13-14, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
25494Par patapinājuma līguma pagarināšanu ar biedrību “ARONAS PĪLĀDZIS”Agris Lungevičs
26495Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamIvars Miķelsons
27496Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agris Lungevičs
28499Par finansējuma piešķiršanu pedagogu apmaksu segšanaiAgris Lungevičs
29500Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 28.02.2018. lēmumā Nr.85 “Par Madonas novada pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 46.p.)Agris Lungevičs
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika