MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 26. septembrī
Ievietots: 03/10/2019 plkst. 16:27
Labots: 03/10/2019 plkst. 16:38
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1426Par atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa amataInga Lediņa
2427Par bāriņtiesas locekļa amatuInga Lediņa
3428Par finansiāla atbalsta piešķiršanu grupas “Sub Scriptum” albuma izdošanaiDaiga Torstere
4429Par apkures tarifa noteikšanuEdgars Lācis
5430Par Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes pārziņā esoša transportlīdzekļa atsavināšanu, pārdodot izsolē
Pielikums
Edgars Lācis
6431Par Barkavas svētā Staņislava Romas katoļu draudzei piederošās ēkas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanāAigars Šķēls
7432Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pauze AD”Aigars Šķēls
8433Par dāvinājuma pieņemšanuAndrejs Jankovskis
9434Par dzīvokļa īpašuma Madonas novada Sarkaņu pagastā “Patkules māja”-1, ierakstīšanu zemesgrāmatāĀris Vilšķērsts
10435Par dzīvokļa īpašuma Madonas novada Sarkaņu pagastā “Patkules māja”-2, ierakstīšanu zemesgrāmatāĀris Vilšķērsts
11436Par dzīvokļa īpašuma Madonas novada Sarkaņu pagastā “Patkules māja”-3, ierakstīšanu zemesgrāmatāĀris Vilšķērsts
12437Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanuHelmuts Pujats
13438Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
14439Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Praulienas pagastāAndris Rieba
15440Par Madonas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Gerda Kvanta
16441Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Zāģukalns”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadāEdgars Gailums
17442Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Nigestes amatnieccības nams” projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērzaunē” īstenošanaiIndra Kārkliņa
18443Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 20-9-30, Madonā atsavināšanuGuntis Ķeveris
19444Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 20-7-1A, Madonā atsavināšanuGuntis Ķeveris
20445Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.03.2018. domes lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Guntis Ķeveris
21446Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā”Solvita Seržāne
22447Par “Izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību skaita noteikšanas kārtības” apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
23448Par “Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
24449Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
25450Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Solvita Seržāne
26451Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Solvita Seržāne
27452Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
28453Par finansējuma piešķiršanu pedagogiem piemaksai par kvalitāti
Pielikums
Solvita Seržāne
29454Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Solvita Seržāne
30455Par papildus finansējuma piešķiršanu Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2019.gada augusta mēnesiSolvita Seržāne
31456Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”
Pielikums
Solvita Seržāne
32457Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
33458Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
34459Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Bērzaunes pamatskolu un profesionālās ievirzes izglītības iestādiSolvita Seržāne
35460Par transporta izdevumu apmaksu Ošupes pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
36461Par transporta izdevumu apmaksu uz Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu izglītības iestādiSolvita Seržāne
37462Par atļauju Ārim Vilšķērstam savienot amatusAgris Lungevičs
38463Par grozījumiem 27.06.2019. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.279 (protokols nr.11,10.p.) “Par Dzelzavas pagasta Kļavu ielas sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju”Āris Vilšķērsts
39464Par grozījumiem 28.12.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”
Pielikums 1 Pielikums 2
Āris Vilšķērsts
40465Par grozījumiem 28.12.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Āris Vilšķērsts
41466Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Ramuļēni 1”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
42467Par Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amataĀris Vilšķērsts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums