MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 17. septembrī
Ievietots: 03/10/2019 plkst. 16:06
Labots: 10/02/2020 plkst. 16:11
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1377Par finansējuma piešķiršanu AS “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu Aronas pagasta Liepu ielas maģistrālā ūdensvada izbūveiAgris Lungevičs
2378Par finansējuma piešķiršanu A/S “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei Aronas pagasta Lauterē, Viesienas ielāAgris Lungevičs
3379Par pašvaldības īpašuma “Namnieki”, Aronas pagastā cirsmu izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanuAgris Lungevičs
4380Par pašvaldības īpašuma “Alnīši”, Aronas pagastā cirsmu izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
5381Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā cirsmas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles
Pielikums
Agris Lungevičs
6382Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā cirsmas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles
Pielikums
Agris Lungevičs
7383Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā cirsmas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles
Pielikums
Agris Lungevičs
8384Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr.704600020038 cirsmas izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
9385Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā ( kadastra Nr.70460050031) cirsmas izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
10386Par pašvaldības kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Sēnuļi” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā ( kadastra Nr. 7046 007 0008 ) cirsmas izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
11387Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Atvasītes” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā ( kadastra Nr. 7046 001 0085) cirsmas izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
12388Par pašvaldības kustamās mantas - nekustamā īpašuma “Liepiņas” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7046 007 0032) cirsmas izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
13389Par papildus finansējuma piešķiršanu Mārcienas pansionātamAgris Lungevičs
14390Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 31.01.2019. lēmumā Nr.30 (Prot.Nr.2; 5.p.) un pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Aiviekstes māja 27”-23, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
15391Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Kontaktligzda projekta Tehniskā aprīkojuma iegāde Degumnieku atklātās slidotavas uzturēšanai īstenošanaiAgris Lungevičs
16392Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju Bērzu iela 23, Bērzu iela 21 Aizpurvē, Dzelzavas pagastā dūmvadu remontiemAgris Lungevičs
17393Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pamatskolas krāšņu remontiemAgris Lungevičs
18394Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Aronas pīlādzis projekta Rokdarbu darbnīca īstenošanaiAgris Lungevičs
19395Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Aronas pīlādzis projekta SIS Kusā (Skaņu ierakstu studija Kusā) īstenošanaiAgris Lungevičs
20396Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Sarkaņu pagasta kultūrmantojums projekta Multifunkcionālo telpu izveide Sarkaņos īstenošanaiAgris Lungevičs
21397Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Stūrakmens projekta Nometņu vietas sakārtošana īstenošanaiAgris Lungevičs
22398Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Sportiskais gars projekta Sporta un atpūtas pasākumu organizēšanas aprīkojuma iegāde īstenošanaiAgris Lungevičs
23399Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Madonas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta “Lazdonas baznīcas mūra žoga un vārtu vienkāršotā atjaunošana un labiekārtošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
24400Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Stūrakmens projekta Pirmo bērnu dziedāšanas svētku vietas atdzimšana īstenošanaiAgris Lungevičs
25401Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai OK Arona projekta Orientēšanās visiem īstenošanaiAgris Lungevičs
26402Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Krieviņi-3”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
27403Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Lubejas”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
28404Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Zosupi”, Praulienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
29405Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Aizpurvītes”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
30406Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vilciņi 106”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
31407Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Rīgas iela 31A un Rīgas iela 31B, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
32408Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Dzelzava – Līgo Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
33409Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Rikšēni – Kalnāres posma Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
34410Par telpu piešķiršanu SDK “Rondo” mēģinājumiemAgris Lungevičs
35411Par grozījumiem interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvāAgris Lungevičs
36412Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
37413Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gada II pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
38414Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gada II pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
39415Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2019.gada II pusgadāAgris Lungevičs
40416Par finansējuma piešķiršanu portāla uzdevumi.lv licenču iegādei
Pielikums
Agris Lungevičs
41417Par finansējuma piešķiršanu portāla letonika.lv licenču iegādei
Pielikums
Agris Lungevičs
42418Par grozījumiem 28.03.2019. domes lēmumā Nr.131 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2019.gadā” (prot.Nr.5, 26.p.)
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
43419Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviemAgris Lungevičs
44420Par finansiālu atbalstu dalībai mūzikas izpildītāju konkursā ItālijāAgris Lungevičs
45421Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
46422Par finansējuma piešķiršanu ēdināšanas izdevumiem Kristiāna Dāvida pamatskolaiAgris Lungevičs
47423Par Madonas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu medicīnas studenteiAgris Lungevičs
48424Par grozījumiem 28.12.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.555xAgris Lungevičs
49425Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam Nr. 8.3.4.016I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums