MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 24. maijā
Ievietots: 28/05/2019 plkst. 15:59
Labots: 28/05/2019 plkst. 16:01
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1209Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 3-20, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāA.Mūrmanis
2210Par Madonas novada pašvaldības domes 27.09.2012. lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (prot. Nr.21; 27.p.) daļas atcelšanuA.Jankovskis
3211Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanai Barkavas pagastāM.Tomiņš
4212Par izmaiņām Lazdonas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstāJ.Rieksts
5213Par dāvinājuma pieņemšanu no xxxA.Šķēļs
6214Par dāvinājuma pieņemšanu no xxxA.Šķēls
7215Par dāvinājuma pieņemšanu no xxxA.Šķēls
8216Par dāvinājuma pieņemšanu no xxxA.Šķēls
9217Par nekustamā īpašuma “Dailes” Ošupes pagasts, Madonas novads, kadastra Nr.7082 011 0061, atsavināšanuA.Šķēls
10218Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuZ.Gora
11219Par kārtību, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem
Pielikums
Z.Gora
12220Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līguma projektu nodibinājumam “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Z.Gora
13221Par finansējumu “Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums“ (31.01.2019. lēmums Nr.34, protokols Nr.2, 9.p.) 13. nodaļas “Apdrošināšana “ 13.2. punkta izpildes nodrošināšanaiZ.Gora
14222Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
B.Vindele
15223Par finansējuma piešķiršanu Investīciju projekta “Lifta izbūvei bērnudārza ēkā Ļaudonas pansionāta vajadzībām” īstenošanaiI.Kārkliņa
16224Par darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" 2. kārta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” Ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/088 izmaksu apstiprināšanuI.Kārkliņa
17225Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumāE.Zāle
18226Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.09.2016. noteikumos Nr.3 “Par valdes un padomes locekļu amata kandidātu nominēšanu Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās”E.Zāle
19227Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.12.2015. noteikumos Nr.1 “Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”E.Zāle
20228Par Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanuE.Zāle
21229Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2a-7, Madonā atsavināšanuG.Ķeveris
22230Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18b-29, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuG.Ķeveris
23231Par Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amataĀ.Vilšķērsts
24232Par A.Lungeviča komandējumuZ.Gora
25233Par Madonas novada vizuālās identitātes apstiprināšanuI.Riekstiņa
26234Par Madonas novada pašvaldības Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā dalību projektāL.Zepa
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums