MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 21. maijā
Ievietots: 28/05/2019 plkst. 15:35
Labots: 29/05/2019 plkst. 15:59
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1180Par transportlīdzekļa pārdošanu par brīvu cenuA.Lungevičs
2181Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna Slāpe”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanuA.Lungevičs
3182Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Salenieki”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanuA.Lungevičs
4183Piešķirt finansējumu braucienam ar velosipēdiem apkārt Lubāna ezeramA.Lungevičs
5184Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
A.Lungevičs
6185Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu
Pielikums
A.Lungevičs
7186Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumuA.Lungevičs
8187Par Anda Pušņakova iesniegumuA.Lungevičs
9188Par atbrīvošanu no telpu nomas maksasA.Lungevičs
10189Par atbalstu kafejnīcas “Rudzons” balles organizēšanai Pilsētas svētku ietvarosA.Lungevičs
11190Par atbrīvošanu no telpu nomas maksasA.Lungevičs
12191Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” īstenošanaiA.Lungevičs
13192Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizācijuA.Lungevičs
14193Par objekta “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā (1.kārta)” finansēšanuA.Lungevičs
15194Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 8001 un apbūves tiesību nodibināšanuA.Lungevičs
16195Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0002A.Lungevičs
17196Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0214A.Lungevičs
18197Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Lazdonas, Dārza un Mazās Saules ielās Madonā, Madonas novadāA.Lungevičs
19198Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem “xxx” un “xxx” Liezēres pagastāA.Lungevičs
20199Par aizņēmuma ņemšanu Investīciju projekta “Biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstības projekts” īstenošanaiA.Lungevičs
21200Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā” precizēšanu
Pielikums
A.Lungevičs
22201Par Dzelzavas speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanuxA.Lungevičs
23202Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gada I pusgadā
Pielikums
A.Lungevičs
24203Par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādeiA.Lungevičs
25204Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.04.2019. lēmumā Nr.174 (protokols Nr.7, 21.p.) “Par finansējuma piešķiršanu projekta “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošana – jaunu multifunkcionālo kopētāju iegāde” īstenošanaiA.Lungevičs
26205Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.04.2019. lēmumā Nr.153 (protokols Nr.6, 18.p.) “Par finansiālu atbalstu dalībai mūzikas izpildītāju konkursā Stokholmā”A.Lungevičs
27206Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.01.2019. lēmumā Nr.22 (protokols Nr.1, 22.p.) “Par programmai “Latvijas skolas soma”
Pielikums
A.Lungevičs
28207Par grozījumiem 28.12.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanuA.Lungevičs
29208Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanāA.Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums