MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 28. martā
Ievietots: 03/04/2019 plkst. 13:00
Labots: 10/04/2019 plkst. 16:09
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1106Par izmaiņām mēnešalgas apmērā sertificētajām ārstniecības personāmZigfrīds Gora
2107Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums
Guntis Šahno
3108Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projekta “Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana” realizācijaiUldis Lielvalodis
4109Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projekta “Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana” realizācijaiUldis Lielvalodis
5110Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projekta “Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana” realizācijaiUldis Lielvalodis
6111Par xxx atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa Madonas pilsētā amataInga Lediņa
7112Par Madonas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanuInga Lediņa
8113Par biedrības GolfClayderman iesniegumuDaiga Iraida
9114Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 8-16, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuEdgars Lācis
10115Par zemesgabala ar kadastra Nr.7074 004 0180, Mārcienas pagastā, Madonas novadā īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuEdgars Lācis
11116Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0244 ieskaitīšanu valstij piekritīgās zemēsValdis Gotlaufs
12117Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pauze AD” projekta apstiprināšanas gadījumāAigars Šķēls
13118Par putnu novērošanas torņiem pie Lubāna ezeraAigars Šķēls
14119Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 31.08.2017. domes sēdes lēmumā Nr. 475 „Par Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas izveidošanu”Aigars Škēļs
15120Par xxx iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanas līguma pārtraukšanuJānis Rieksts
16121Par grozījumiem Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes nolikumāAndrejs Jankovskis
17122Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” nolikumu 2019.gadam
Pielikums
Ilze Vogina
18123Par valsts vietējā autoceļa V880 “Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi” posma no km 0,11 līdz km 0,45 pārņemšanu bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā
Pielikums
Ilze Vogina
19124Par galvojuma sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bērzaunes komunālais uzņēmums”Ilze Vogina
20125Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumāEvita Zāle
21126Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
22127Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Inese Solozemniece
23128Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Inese Solozemniece
24129Par Mētrienas pamatskolas likvidēšanuSolvita Seržāne
25130Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā”Solvita Seržāne
26131Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2019.gadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
27132Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Solvita Seržāne
28133Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanaiKristīne Drozdova
29134Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus” ar projekta iesniegumu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Madonas novadā”Indra Kārkliņa
30135Par aizņēmuma ņemšanu Sociālās mājas pārbūvei Parka ielā 6, MadonāInese Solozemniece
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums