MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 29. novembrī
Ievietots: 05/12/2018 plkst. 16:37
Labots: 05/12/2018 plkst. 16:42
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1467Par finansējuma piešķiršanu A/S “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai Sarkaņu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu savienošanai ar Madonas pilsētas centralizētajiem tīkliem un esošo Sarkaņu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārcelšanai uz Ļaudonu un kanalizācijas tīklu izbūve ĻaudonāGuntars Dambenieks
2468Par finansējuma piešķiršanu SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” reorganizācijas procesamUldis Lielvalodis
3469Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanuMāris Belorags
4470Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (prot.Nr.5; 31.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.5 “Kalsnavas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”Artis Mūrmanis
5471Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Andris Dzenovskis
6472Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smilškalni”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanuAndris Simtnieks
7473Par finansējuma piešķiršanu saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei Liezēres pagastāArtūrs Vāvere
8474Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (prot.Nr.5; 31.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Artūrs Vāvere
9475Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūvei Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” īstenošanaiAndrejs Jankovskis
10476Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vizbuļi 1”, Barkavas pagasts, Madonas novads atsavināšanuMārtiņš Tomiņš
11477Par finansējuma piešķiršanu telpu pārbūveiMārtiņš Tomiņš
12478Par nekustamā īpašuma “Viesienas iela 24”, Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanas ierosinājumuAndrejs Piekalns
13479Par nomātās zemes “Ceļmalas ”Aronas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumuAndrejs Piekalns
14480Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0810, kas atrodas Aronas pagastā atsavināšanuAndrejs Piekalns
15481Par Vestienas pagasta pārvaldes uzskaitē esošo zemes vienību atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvāMarika Zembaha
16482Par aizņēmuma ņemšanu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitāla palielināšanai prioritāra investīciju projekta “Automatizēta granulu – šķeldas katla uzstādīšana Liezēres pagasta Liezēres ciema katlu mājā” finansējuma nodrošināšanaiNauris Volkovs
17483Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai 2019. gadā
Pielikums
Edgars Gailums
18484Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums
Edgars Gailums
19485Par ceļu uzturēšanu ziemas periodāEdgars Gailums
20486Par lēmuma Nr.270 (protokols Nr.11, 21.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” īstenošanai” atcelšanuInese Solozemniece
21487Par finansiālu atbalstu labdarības pasākumam “Baltā ūdensroze”Inga Arāja
22488Par biedrības “Mēs saviem bērniem” atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
23489Par Madonas pilsētas Pensionāru biedrības atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
24490Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmskolas skolotāja palīga darba samaksai Barkavas pamatskolas pirmskolas grupā un pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” jauktajā vecuma bērnu grupā MārcienāValda Kļaviņa
25491Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolaiValda Kļaviņa
26492Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajai audzēknei uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādiValda Kļaviņa
27493Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādeiValda Kļaviņa
28494Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 209-30, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuGuntis Ķeveris
29495Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Avotu ielā 9-9, Madonā atsavināšanu – pārdošanu izsolē
Pielikums
Guntis Ķeveris
30496Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
31497Par pašvaldības kustamās mantas
Pielikums
transportlīdzekļu atsavināšanu, pārdodot izsolē
32498Par naudas balvas piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamĀris Vilšķērsts
33499Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības budžeta pieprasījumu 2019.gadamGundars Riekstiņš
34500Par Latvijas Sarkanā krusta Madonas komitejas budžeta pieprasījumu 2019. gadamGundars Riekstiņš
35501Par ierosinājumu grozījumiem 2016.gada 18. maija Deleģēšanas līgumā Nr. 2.4.9.106-16
Pielikums
Gundars Riekstiņš
36502Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuHelmuts Pujats
37503Par izmēģinājumprojekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai realizēšanu un izpildes kontroliGundars Riekstiņš
38504Par funkcionālā audita veikšanuĀris Vilšķērsts
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums