MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 26. aprīlī
Ievietots: 03/05/2018 plkst. 08:57
Labots: 15/05/2018 plkst. 09:06
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1142Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanuMāris Belorags
2143Par investīcijām saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei Liezēres pagastāGuntis Šahno
3144Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18b-42, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuĀris Vilšķērsts
4145Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanuAndris Simtnieks
5146Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes lēmumā Nr.655 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aiviekstes māja 23”-3, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” (protokols Nr.24; 23.p.)Artis Mūrmanis
6147Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Masīvs 5-140, zemes gabals Nr.244” Aronas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuĀris Vilšķērsts
7148Par platības precizēšanuĀris Vilšķērsts
8149Par dolomīta ieguves akceptēšanu derīgo izrakteņu atradnē “Saikava”, Madonas novada, Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi”Edgars Gailums
9150Par melnā seguma nepieciešamību valsts reģionālā autoceļa P82 ”Jaunkalsnava – Lubāna” posmam un valsts vietējā autoceļa V874 “Saikava – Trakši – Prauliena” posmamEdgars Gailums
10151Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Lielā Līdēra ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiemHelmuts Pujats
11152Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Ezergali – Mežāres posma pārbūve un autoceļa Sāviena – Ķunci posma pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā” un finansējuma nodrošināšanuKlinta Galeja
12153Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Silnieki – Dobsalas pārbūve un autoceļa Dravsalas – Auziņas – Trākši posma pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā” un finansējuma nodrošināšanuKlinta Galeja
13154Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Poteri - Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuKlinta Galeja
14155Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Autoceļa Krampāni – Sīmašas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve”, ID Nr. 17-05-A00702-000086, īstenošanaiKlinta Galeja
15156Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A 11 pārbūve Barkavas pagastā Madonas novadā” īstenošanaiInese Solozemniece
16157Par aizņēmuma ņemšanu LEADER programmas projekta “H. Medņa dzimtas mājas atjaunošana” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000013 īstenošanaiIndra Kārkliņa
17158Par aizņēmuma ņemšanu sociālo iestāžu investīciju projekta “Lifta izbūve bērnudārza ēkai Ļaudonas pansionāta vajadzībām” īstenošanaiIndra Kārkliņa
18159Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000016 īstenošanaiIndra Kārkliņa
19160Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastāAndris Rieba
20161Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Vestienas pagastāAndris Rieba
21162Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastāAndris Rieba
22163Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAndris Rieba
23164Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAndris Rieba
24165Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Kalsnavas pagastāAndris Rieba
25166Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Barkavas pagastāAndris Rieba
26167Par līdzfinansējumu elektroenerģijas jaudu palielināšanai Bērzaunes pagastāIlze Vogina
27168Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Madonas novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums
Ilze Vogina
28169Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
29170Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanuBiruta Vindele
30171Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrāSolvita Seržāne
31172Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
32173Par Mētrienas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
33174Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolaiSolvita Seržāne
34175Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Jāņa Simsona Madonas mākslas skolaiSolvita Seržāne
35176Par Lazdonas pamatskolas direktores iecelšanu amatāSolvita Seržāne
36177Par nepieciešamajām izmaiņām Madonas novada pašvaldības nolikumā “Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”Andris Sakne
37178Par Madonas novada pansionātu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Andris Sakne
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika