MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 29. martā
Ievietots: 06/04/2018 plkst. 15:55
Labots: 06/04/2018 plkst. 17:32
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1109Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „Aiviekstes māja 10”-3, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
2110Par dāvinājuma pieņemšanuArtis Mūrmanis
3111Par dāvinājuma pieņemšanuArtis Mūrmanis
4112Par dāvinājuma pieņemšanuArtis Mūrmanis
5113Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 1. aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvasAigars Šķēls
6114Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Apkures sistēmas ierīkošana sociālās aprūpes centra ēkai Ošupes pagastā, Madonas novadā” īstenošanaiAigars Šķēls
7115Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dailes”Aigars Šķēls
8116Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 7 (ēkas domājamā daļa 33288930), Barkavā, Barkavas pagastā iegādiMārtiņš Tomiņs
9117Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Madonas novada Barkavas pagastā, kadastra numurs 7044 008 0124, atsavināšanu”
Pielikums
Mārtiņš Tomiņš
10118Par nekustamā īpašuma “xxx” sadalīšanuAndris Simtnieks
11119Par dāvinājuma pieņemšanuAndrejs Piekalns
12120Par nekustamā īpašuma xxx, Madona, Madonas novads, daļas iegādiGuntis Ķeveris
13121Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” nolikumu 2018.gadam
Pielikums
Ilze Vogina
14122Par SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs iesniegumuIlze Vogina
15123Par papildfinansējuma piešķiršanu Dzelzavas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Dzelzava” vadītāja darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksāmInga Arāja
16124Par izmaksu apstiprināšanu LEADER programmas projektam “H. Medņa dzimtas mājas atjaunošana” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000013Indra Kārkliņa
17125Par projekta pieteikuma “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Madonas novada īpašumos” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātāja projektu konkursa programmas “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 8.5. aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana”Indra Kārkliņa
18126Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000016 īstenošanaiIndra Kārkliņa
19127Par projekta pieteikuma Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezeramIndra Kārkliņa
20128Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums 1 Pielikums 2
Inese Solozemniece
21129Par no nekustama īpašuma Tirgus ielā 3A, Madonā atdalāmas zemes vienības iegādi
Pielikums
Edgars Gailums
22130Par lokāplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570, 70010011569, 70010011571, 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilona Gleizde
23131Par lokāplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilona Gleizde
24132Par konkursa “Manas klases ekskursija Madonas novadā 2018” nolikumu
Pielikums
Sanita Soma
25133Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam xxxAndris Rieba
26134Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
27135Par papildinājumu 28.02.2018. domes lēmumā Nr.76 “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2018.gadā” (prot.Nr.3; 36.p
Pielikums
Solvita Seržāne
28136Madonas novada pansionātu paraugnolikumu
Pielikums
Andris Sakne
29137Par Madonas novada pašvaldības pansionātu darbinieku ētikas kodeksu
Pielikums
Andris Sakne
30138Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
31139Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 35, Madonā, Madonas novadāĀris Vilšķērsts
32140Par Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāju pretendentu pieteikšanos
Pielikums
Āris Vilšķērsts
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums