MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2018. gada 20. martā
Ievietots: 22/03/2018 plkst. 16:55
Labots: 22/03/2018 plkst. 17:03
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
188Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanuAgris Lungevičs
289Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanuAgris Lungevičs
390Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna Jānēni ”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
491Par Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 29. decembra lēmuma (protokols Nr.17, 65.1.p.) „Par apbūvētas lauku apvidus zemes Barkavas pagastā piekritību Madonas novada pašvaldībai” precizēšanu”Agris Lungevičs
592Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0484 Aronas pagastā Madonas novadāAgris Lungevičs
693Par zemes vienības, kuras platība mazāka par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto minimālo platību, izveidošanuAgris Lungevičs
794Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Praulienas pagastāAgris Lungevičs
895Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
996Par zemes reformas pārskata saskaņošanu Madonas novada lauku apvidūAgris Lungevičs
1097Par Par SIA „R GRUPA” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Pīpiņi”, Liezēres pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70680010084, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumamAgris Lungevičs
1198Par grozījumiem lēmumā Nr.809 “Par kārtību kā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam”Agris Lungevičs
1299Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.gada I pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
13100Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.gada I pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
14101Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2018.gada I pusgadāAgris Lungevičs
15102Par finansējuma piešķiršanu portāla letonika.lv licenču iegādeiAgris Lungevičs
16103Par finansējuma piešķiršanu interaktīvās spēles “Gailis ganos” iegādeiAgris Lungevičs
17104Par finansējuma piešķiršanu Madonas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” mācību līdzekļu iegādei peldēšanas nodarbību īstenošanaiAgris Lungevičs
18105Par Lazdonas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
19106Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
20107Par Liezēres pagasta pārvaldes vadītājuĀris Vilšķērsts
21108Par Nevalstisko organizāciju projektu konkursa pieteikumu termiņu pagarināšanuValda Kļaviņa
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums