MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

244

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 002 0061 platības precizēšanu

Aigars Šķēls

2

245

Par apgrūtinājumu noteikšanu nekustamā īpašuma “xxx”  Ošupes pagastā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx

Aigars Šķēls

3

246

Par publisko atkritumu konteineru izvešanas maksas segšanu

Aigars Šķēls

4

247

Par tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta Vestienas ciemā, Vestienas pagastā, Madonas novadā”  aktualizāciju

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

248

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām

Artūrs Vīle-Bērziņš

6

249

Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži” Madonas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos “Gailenes” un “Purenes” Vestienas pagastā, Madonas novadā

Artūrs Vīle-Bērziņš

7

250

Par finansējuma piešķiršanu  SIA „’Mārcienas  komunālais uzņēmums” reorganizācijas procesam

Ināra Mālniece, Māris Belorags

8

251

Par zemes vienības platības precizēšanu

Agris Lungevičs

9

252

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Agris Lungevičs

10

253

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Jankovskis

11

254

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

Andris Simtnieks

12

255

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Mētrienas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā

Andris Dzenovskis

13

256

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas sporta centram

Voldemārs Šmugais

14

257

Par ielu ar grants segumu virsmas apstrādi Madonas pilsētā
Pielikums 1
Pielikums 2

Guntis Ķeveris, Edgars Gailums

15

258

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000011 īstenošanai

Indra Kārkliņa

16

259

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000008 īstenošanai

Indra Kārkliņa

17

260

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursa aktivitātē “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projekta pieteikumu “Termokameras iegāde zivju resursu  aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

18

261

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Līčsīļi”, Praulienas pagastā

Andris Rieba

19

262

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām ”Krastmalas”, Praulienas pagasts

Andris Rieba

20

263

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mazodiņi”, Liezēres pagastā

Andris Rieba

21

264

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Kalna Buki”,  “Āriņi”, Mārcienas pagastā

Andris Rieba

22

265

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Gaujas iela 6, Madona

Andris Rieba

23

266

Par Degvielas uzpildes stacijas jaunbūves – grausta nojaukšanu un teritorijas sakopšanu zemesgabalā Rūpniecības iela 4, Madona, Madonas novads

Andris Rieba

24

267

Par jaunizveidojamās zemes vienības  minimālās  platības samazināšanu

Andris Rieba

25

268

Par Madonas pilsētas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

Solvita Seržāne

26

269

Par izglītojamo uzņemšanu Madonas pilsētas vidusskolā

Solvita Seržāne

27

270

Par finansējuma piešķiršanu izglītojamo dalībai pasākumos

Solvita Seržāne

28

271

Par grozījumiem 15.02.2017. domes lēmumā Nr.51 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2017.gadā” (prot.nr.4, 12.p.)
Pielikums 1

Solvita Seržāne

29

272

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Pielikums 1
Pielikums 2

 Biruta Vindele

30

273

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

 

Agris Lungevičs

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums