MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

93

Par Madonas novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai

Āris Vilšķērsts

2

94

Par Madonas pilsētas 2.vidusskolas akreditācijas termiņa pagarināšanu

Solvita Seržāne

3

95

Par finansējuma piešķiršanu tehnisko projektu izstrādei sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Uldis Lielvalodis

4

96

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un par zemes piekritību

Ilze Dreimane

5

97

Par zemes vienības sadali un par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Ilze Dreimane

6

98

Par finansiālu atbalstu xxx dalībai treniņnometnē Portugālē

Ilze Dreimane

7

99

Par apsaimniekošanas, apkures un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem brīvajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagastā

Arti Mūrmanis

8

100

Par neapbūvētās zemes vienības „Aizbaru jaunlopu novietne" Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Pielikums 1 

Artis Mūrmanis

9

101

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

Viktors Abramovs

10

102

Par finansējuma piešķiršanu atkritumu apsaimniekošanai 2017.gadā

Mārtiņš Tomiņš

11

103

Par SIA “Barkavas KPS” valdes locekļa  iecelšanas saskaņošanu

Mārtiņš Tomiņš

12

104

Par nekustamā īpašuma „xxx” Madonas novada Aronas pagastā atsavināšanu

Andrejs Piekalns

13

105

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpgabala “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.430”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi

Andrejs Piekalns

14

106

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpgabala “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.133”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi

Andrejs Piekalns

15

107

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpgabala “Vējziedi”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi

Andrejs Piekalns

16

108

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “Meijas”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 7042 006 0561

Andrejs Piekalns

17

109

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

 

Andris Simtnieks

18

110

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Madonas dzīvnieku draugi”

Guntis Ķeveris

19

111

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Par aktīvu dzīvesveidu” apstiprinātajam Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Veikparka izveide Madonā” ID Nr. 16-05-AL23-A019.2102-000002

 

Indra Kārkliņa

20

112

Par Kalsnavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

21

113

Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

22

114

Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2017 nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

23

115

Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2017 nolikuma apstiprināšanu 
‌Pielikums 

Solvita Seržāne

24

116

Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestrim VIVO

Solvita Seržāne

25

117

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas kamerorķestrim

Solvita Seržāne

26

118

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Cīrulītis – 2017”  organizēšanai

Solvita Seržāne

27

119

Par finansējuma piešķiršanu ēdināšanas izdevumiem Kristiāna Dāvida pamatskolai

Solvita Seržāne

28

120

Par atļauju veikt plastmasas iepakojumu un papīra un kartona iepakojuma savākšanu, šķirošanu, sagatavošanu pārstrādei un uzglabāšanu

Ilona Gleizde

29

121

Par projekta “Greenway Riga-Pleskava” ieceri

Romāns Hačatrjans

30

122

Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” nolikumu 
Pielikums 

Romāns Hačatrjans

31

123

Par projekta idejas “Ko glabā teiksmainais Lubāns” sagatavošanu un iesniegšanu

Romāns Hačatrjans

32

124

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

33

125

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxx, Madonā, Madonas novadā atsavināšanu

Eita Zāle

34

126

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – ēku (būvju) īpašuma “Āriņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Evita Zāle

35

127

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Kusas katlu māja”, Kusa, Aronas pagastā

Andris Rieba

36

128

Par patvaļīgu būvniecību xxx, Madonā

Andris Rieba

37

129

Par  biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegumu

 

Valda Kļaviņa

38

130

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Madonas novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Helmuts Pujats

39

131

Par Madonas pilsētas kultūras nama kafejnīcas nomas tiesību ar nosacījumu izsoles noteikumiem 

Pielikums 

Ilze Šulce

40

132

Par finansējuma piešķiršanu

Daiga Maderniece

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums