MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

629

Par SIA „Barkavas KPS” piederošā nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu Madonas novada pašvaldībai, samazinot ieguldījumu SIA “Barkavas KPS” pamatkapitālā 
Pielikums 

Mārtiņš Tomiņš

2

630

Par Madonas novada pašvaldības SIA “Kusas nami” reorganizāciju

Andrejs Piekalns

3

631

Par pamatlīdzekļu nodošanu Madonas novada pašvaldībai un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā

Uldis Lielvalodis

4

632

Par xxx  iesniegumu

Artūrs Vīle - Bērziņš

5

633

Par Madona kultūras nama direktores iecelšanu

Agris Lungevičs

6

634

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr.822 „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 15.p.)

Agris Lungevičs

7

635

Par finansiālu atbalstu

Agris Lungevičs

8

636

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 41495:18 un 41495:30 atjaunošana Madonas novada Liezēres pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Klinta Galeja

9

637

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Klinta Galeja

10

638

Par SIA „MMPC” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Meža Griguļi” Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70500030095, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

11

639

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm -  pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 

Solvita Seržāne

12

640

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 “ Par finansējuma piešķiršanu studiju maksai speciālistu piesaistei Madonas novadā ”  apstiprināšanu
Pielikums 

Solvita Seržāne

13

641

Par projekta „Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā’’ iesniegšanu CFLA izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē „5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās’’ 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

14

642

Par projekta „Ceļa posma Madonas šoseja- Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā’’ iesniegšanu CFLA izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē ‘’ 5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās 


Pielikums 

Romāns Hačatrjans

15

643

Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju 
‌Pielikums 

Romāns Hačatrjans

16

644

Par pieteikšanos uz Madonas novada bāriņtiesas locekļa amatu Kalsnavas pagastā

Inga Lediņa

17

645

Par zemes gabala Dārza ielā 16, Madonā nomas līguma pagarināšanu

Evita Zāle

18

646

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Specprojekts”

Evita Zāle

19

647

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums