MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 18. oktobris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

542

Par papildus finansējuma piešķiršanu

Aigars Šķēls

2

543

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

3

544

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

4

545

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Vestienas pagastā atsavināšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

546

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lazdonas pagastā

Jānis Rieksts

6

547

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Praulienas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Valdis Gotlaufs

7

548

Par būvniecības kontroli xxx, Madonā

Helmuts Pujats

8

549

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.09.2016. lēmumā Nr. 530 “Par nekustamā īpašuma “Blaumaņa iela”, Madona, Madonas novads daļas iznomāšanu VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija”” (protokols Nr. 20, 21.p.)  

Helmuts Pujats

9

550

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.08.2016. lēmumā Nr. 404 „Par xxx, Madonā zemes domājamo daļu iegādi” (protokols Nr. 16, 5.p.)

Helmuts Pujats

10

551

Par atbrīvošanu no nomas maksas

Agris Lungevičs

11

552

Par projektu "Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs"

Klinta Galeja

12

553

Par Nacionālās sporta bāzes statusa iegūšanu Sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils”

Gunārs Ikaunieks

13

554

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Madonas novada ūdenstilpnēs” īstenošanai

Indra Kārkliņa

14

555

Par Sporta veterānu kluba „Madona” iesniegumu

Māris Gailums

15

556

Par finansiālu atbalstu 20 gadu jubilejas pasākuma „Ģitāristu sesija 2016” noslēguma pasākumam

Jānis Kļaviņš

16

557

Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas kameru pieslēgšanai pilsētas videonovērošanas sistēmai

Edgars Veips

17

558

Par Lazdonas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums 

Solvita Seržāne

18

559

Par Degumnieku pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

19

560

Par Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums 

Solvita Seržāne

20

561

Par degvielas izdevumu apmaksu Dzelzavas pagastā deklarētajam audzēknim uz J.Norviļa Madonas mūzikas skolu

Solvita Seržāne

21

562

Par degvielas izdevumu apmaksu Sausnējas pagastā deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pamatskolu

Solvita Seržāne

22

563

Par degvielas izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

23

564

Par degvielas izdevumu apmaksu Liezēres pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi

Solvita Seržāne

24

565

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.4 „Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

25

566

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Pielikums 

Solvita Seržāne

26

567

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

27

568

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

28

569

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

29

570

Par biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegumu

Andris Sakne

30

571

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

31

572

Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldei

Ināra Mālniece

32

573

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015.lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu

Ināra Mālniece

33

574

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxx Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Viktors Abramovs

34

575

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanu  

Viktors Abramovs

35

576

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības lēmumā Nr.165 par SIA “Madonas slimnīca” pieslēgšanu Madonas pilsētas centralizētās apkures sistēmai

Agris Lungevičs

36

577

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Madonas siltums”

Agris Lungevičs

37

578

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2017.gadā” apstiprināšanu 
Pielikums 

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums