MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2016.gada 16. augusts

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

400

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

2

401

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Andrejs Piekalns

3

402

Par Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķis” izmaiņām nolikumā

Andrejs Jankovskis

4

403

Par finansējuma piešķiršanu SIA „Madonas namsaimnieks” dzīvokļa xxx, Madonā, parāda segšanai

Elga Kišņakova

5

404

Par xxx, Madonā, zemes domājamo daļu iegādi

Elga Kišņakova

6

405

Par finansējuma piešķiršanu SIA „Madonas namsaimnieks” dzīvokļa xxx, Madona, maksājumiem

Elga Kišņakova

7

406

Par dzīvokļa xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, reģistrāciju Zemesgrāmatā

Ināra Mālniece

8

407

Par dzīvokļa xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, reģistrāciju Zemesgrāmatā

Ināra Mālniece

9

408

Par dzīvokļa xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, reģistrāciju Zemesgrāmatā  

Ināra Mālniece

10

409

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015.lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”  

Rihards Saulītis

11

410

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015.lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Andrejs Jankovskis

12

411

Par Latvijas motosporta federācijas iesniegumu

Daiga Maderniece

13

412

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

413

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam"

Klinta Galeja

15

414

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

16

415

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

17

416

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

18

417

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

19

418

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama tautas deju kolektīvam"

Klinta Galeja

20

419

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

21

420

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta amatiermākslas kolektīviem 

Klinta Galeja

22

421

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki””

Klinta Galeja

23

422

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

24

423

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu apģērbu iegāde Sarkaņu pagasta  amatiermākslas kolektīviem"

Klinta Galeja

25

424

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Vestēnieši""

Klinta Galeja

26

425

Par piedalīšanos nodibinājuma "Madonas novada fonds" izsludinātajā LEADER pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim „Fantāzija""

Klinta Galeja

27

426

Par aizņēmuma ņemšanu projektam "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 42353:01 pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā" priekšfinansējuma  un līdzfinansējuma nodrošināšanai

Klinta Galeja

28

427

Par aizņēmuma ņemšanu projektam "Novadgrāvju 42166:02 un 42166:04 atjaunošana Madonas novada Mārcienas pagastā " priekšfinansējuma  un līdzfinansējuma nodrošināšanai

Klinta Galeja

29

428

Par zemesgabalu apvienošanu

Andris Rieba

30

429

Par Latvijas Zemessardzes iesniegumu

Āris Vilšķērsts

31

430

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Haralda Medņa dzimtas mājas “Dzintari” atjaunošana”

Indra Kārkliņa

32

431

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”

Indra Kārkliņa

33

432

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”

Indra Kārkliņa

34

433

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apkures un ventilācijas sistēmu atjaunošana Vestienas muižas ēkā”

Indra Kārkliņa

35

434

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 19.04.2016. lēmumā Nr.166 (protokols Nr. 8, 3.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” pieslēgšanai pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai”

Āris Vilšķērsts

36

435

Par finansējuma piešķiršanu tehniskā aprīkojuma un inventāra iegādei Mārcienas pansionātam un 2016.gada 28.jūlija lēmuma Nr.391 (protokols Nr.15, 12.p.) “Par Madonas novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu „Tehniskā aprīkojuma un inventāra iegāde Mārcienas pansionātam” atcelšanu

Āris Vilšķērsts

37

436

Par ceļa servitūta dzēšanu

Andrejs Jankovskis

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums