MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 28. jūlijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

380

Par Madonas novada pašvaldības ētikas kodeksa, ētikas komisijas nolikuma un ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 

Gerda Audže

2

381

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpgabala xxx Aronas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu

Andrejs Piekalns

3

382

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Ilze Dreimane

4

383

Par nekustamo īpašumu „xxx” un „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

384

Par  īpašuma  ar kadastra numuru xxx Vestienas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

6

385

Par līdzekļu piešķiršanu Mētrienas tautas nama zāles grīdas nomaiņai 

pielikums

Andris Dzenovskis

7

386

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

8

387

Par lokālplānojuma „Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

Paskaidrojuma raksts 
Madonas pilsētas daļas lokālplānojums 
‌TIAN lokāplānojums 
Vides pārskata projekts 
‌Ziņojums 

Inese Solozemniece

9

388

Par studiju kredīta galvošanu xxx

Solvita Seržāne

10

389

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Interešu klubs “Henomele”” izstrādātajam LEADER programmas projektam “Jūgsim staltu kumeliņu, brauksim gaismas lūkoties”

Indra Kārkliņa

11

390

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem 


‌Pielikums 

Biruta Vindele

12

391

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu „Tehniskā aprīkojuma un inventāra iegāde Mārcienas pansionātam”

Ināra Mālniece

13

392

Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei

Ilze Šulce

14

393

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013.lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos

Agris Lungevičs

15

394

Par atbrīvošanu no nomas  maksas

Agris Lungevičs

16

395

Par atbrīvošanu no nomas  maksas

Agris Lungevičs

17

396

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 

Pielikums 

Agris Lungevičs

18

397

Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu

 Pielikums 

Āris Vilšķērsts

19

398

Par dalības maksas segšanu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnē „Upe”  xxx

Ilze Dreimane

20

399

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums