MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2015.gada 22. decembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

721

Par grozījumiem 17.03.2015. lēmumā Nr.133 (protokols Nr.6,25.p.)  „Par kredīta ņemšanu un būvdarbu līguma slēgšanu pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu,  Meža ielā 24, Mārcienā,  Madonas novadā, finansēšanai”

Silvija Šīre

2

722

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70900040282, 70900040289

Andris Rieba

3

723

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Helmuts Pujats

4

724

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Artis Mūrmanis

5

725

Par galvojuma sniegšanu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā” ID. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/187

Indra Kārkliņa

6

726

Par aizņēmuma ņemšanu “Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva pārseguma pārbūve”

Indra Kārkliņa

7

727

Par aizņēmuma ņemšanu “Administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads”

Indra Kārkliņa

8

728

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

9

729

Par grozījumiem 17.11.2015. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.656 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” un nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

10

730

Par Kalsnavas pagasta pārvaldes uzskaitē esošā nekustamā īpašuma izslēgšanu no uzskaites

Artis Mūrmanis

11

731

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.362 „Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu”(Prot.Nr.13; 10.p.)

Artis Mūrmanis

12

732

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Artis Mūrmanis

13

733

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

14

734

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70010010380

Andris Rieba

15

735

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70010011356

Andris Rieba

16

736

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

17

737

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

18

738

Par grozījumiem 28.11.2013. domes lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikums Nr.12
Pielikums 

Aigars Šķēls

19

739

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu

Pielikums 

Aigars Šķēls

20

740

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā

Aigars Šķēls

21

741

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Aigars Šķēls

22

742

Par izsoles protokola apstiprināšanu

Ināra Mālniece

23

743

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ināra Mālniece

24

744

Par lasītāju nolietoto grāmatu izslēgšanu no Vestienas pagasta pārvaldes grāmatvedības bilances

Artūrs Vīle -Bērziņš

25

745

Par grozījumiem Vestienas  pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artūrs Vīle -Bērziņš

26

746

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2015. sēdes protokola Nr.25 lēmumā Nr.695 ‘’Par zemes vienības sadalīšanu’’

Ilze Dreimane

27

747

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ilze Dreimane

28

748

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanu

Mārtiņš Tomiņš

29

749

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2015.gada  budžetā

Mārtiņš Tomiņš

30

750

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā

Viktors Abramovs

31

751

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā decembrī

Viktors Abramovs

32

752

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu 
Pielikums 

Andrejs Piekalns

33

753

Par Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva tērpu iegādes līdzfinansēšanu

Andrejs Piekalns

34

754

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Aronas pagasta pārvaldes bilances

Andrejs Piekalns

35

755

Par vieglā autotransporta iegādi Aronas pagasta pārvaldes vajadzībām

Andrejs Piekalns

36

756

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andrejs Piekalns

37

757

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

38

758

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx, Mētrienas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andris Dzenovskis

39

759

Par  papildus finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta pārvaldei dīķa un peldvietas krasta tīrīšanas darbiem 

Andris Dzenovskis

40

760

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andris Dzenovskis

41

761

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

42

762

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ivars Miķelsons

43

763

Par grozījumiem Praulienas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā ar 2016.gada 1.janvāri

Rihards Saulītis

44

764

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2015.gada decembrī

Rihards Saulītis

45

765

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

46

766

Par grozījumiem Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Sporta centra amatu vienību 2016. gada sarakstā

Voldemārs Šmugais

47

767

Par grozījumiem amatu vienību sarakstā sporta darba organizatoriem 2016.gadā

Māris Gailums

48

768

Par izmaiņām pārvaldes uzdevuma deleģējuma līgumā Nr.2.4.9./261 līgumā ar biedrību “Pie Kraujas”

Romāns Hačatrjans

49

769

Par atbalstu ZS “Jaunkalēji” dalībai izstādē “Grüne Woche” Berlīnē

Romāns Hačatrjans

50

770

Par sadarbību veselības veicināšanā

Andris Sakne

51

771

Par studiju maksu otolaringoloģijas rezidentūras 1.gada studentei

Andris Sakne

52

772

Par  Mārcienas pansionāta amata vienību sarakstu

Dace Zeile

53

773

Par finansējuma piešķiršanas kārtību nevalstiskajām organizācijām, kurām ir ilgtermiņa sadarbības līgumi ar Madonas novada pašvaldību

Āris Vilšķērsts

54

774

Par Madonas pilsētas Pensionāru biedrības iesniegumu

Andris Sakne

55

775

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam apkures rēķina nomaksai

Līvija Zepa

56

776

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam plauktu iegādei

Līvija Zepa

57

777

Par grozījumiem Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja amata vienību sarakstā

Līvija Zepa

58

778

Par papildus finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai

Guntis Ķeveris

59

779

Par finansējuma piešķiršanu sadzīves atkritumu laukumu labiekārtošanai

Guntis Ķeveris

60

780

Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām 
Pielikums 

Edgars Gailums

61

781

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Biksēre-2”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

62

782

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

Edgars Gailums

63

783

Par amatu savienošanu

Dairis Roģis

64

784

Par izmaiņām Madonas pilsētas kultūras nama amatu vienību sarakstā ar 2016.gada 1.janvāri

Jānis Kļaviņš

65

785

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

66

786

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam_

Silvija Šīre

67

787

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

68

788

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

69

789

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

70

790

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Ļaudonas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

71

791

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

72

792

Par SIA„ALFREDSSON” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Rēzēni” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70960030003, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

73

793

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

74

794

Par finansējuma piešķiršanu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību kontrolējošo institūciju atbalstam (degvielas iegādei) Salas ezerā, Lazdonas ezerā un Madonas karjera ūdenskrātuvē

Helmuts Pujats

75

795

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” precizēšanu 
‌Pielikums 

Helmuts Pujats

76

796

Par SIA Barkavas KPS pamatkapitāla palielināšanu

Gints Hermanis

77

797

Par finansējuma piešķiršanu projektam “Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

Gints Hermanis

78

798

Par saistošo noteikumu Nr.20 “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu 
‌pielikums 

Evita Zāle

79

799

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsones īpašumā

Evita Zāle

80

800

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos  2016.gadā

Solvita Seržāne

81

801

Par pārstāvja deleģēšanu darbam profesionālās izglītības iestādes konventā

Solvita Seržāne

82

802

Par degvielas izdevumu apmaksu Dzelzavas pagastā deklarētajam audzēknim uz Madonas novada pašvaldības profesionālās izglītības iestādi

 

Solvita Seržāne

83

803

Par jaunatnes lietu speciālista amata vienības izveidi Sarkaņu pagastā

 

Andris Simtnieks,

Solvita Seržāne

84

804

Par projektēšanu izmaksu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 

Biruta Vindele

85

805

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 

Biruta Vindele

86

806

Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu 2016.gadam

 

Biruta Vindele

87

807

Par naudas balvas piešķiršanu domes priekšsēdētājam

 

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums