MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 29. oktobris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

608

Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora amata konkursa rezultātiem

Āris Vilšķērsts

2

609

Par zemes platību precizēšanu

Aigars Šķēls

3

610

Par transportlīdzekļa pārdošanu, organizējot atklātu mutisku izsoli

Andris Dzenovskis

4

611

Par zemes vienības ar kadastra Nr. xxx ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Andris Dzenovskis

5

612

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Madonas slimnīca”

Ivars Iesalnieks

6

613

Par biedrības „Mēs saviem bērniem”  iesniegumu

Andris Sakne

7

614

Par SIA „Madonas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu

Elga Kišņakova

8

615

Par finansējuma piešķiršanu sadzīves atkritumu laukumu labiekārtošanai

Guntis Ķeveris

9

616

PAR ielu slaukāmā agregāta BRODWAY nodošanu SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”

Guntis Ķeveris

10

617

Par „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

11

618

Par „Mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikuma” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

12

619

Par „Pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

13

620

Par Madonas novada pašvaldības Atzinības un Pateicības rakstu piešķiršanu 
‌Pielikums 

Solvita Seržāne

14

621

Par SIA „HG FOREST” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Smeni”, Aronas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420080035, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

622

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

16

623

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

17

624

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

18

625

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Vestienas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

19

626

Par zvejas limita noteikšanu pašpatēriņa zvejai Lubāna ezerā  

Helmuts Pujats

20

627

Par gāzes pneimatisko šauteņu iegādi

Māris Gailums

21

628

Par papildus finansējuma piešķiršanu Bērnu un jaunatnes sporta skolai

Voldemārs Šmugais

22

629

Par papildus finansējumu nometnei

Voldemārs Šmugais

23

630

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

24

631

Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2016.gadā” apstiprināšanu 
Pielikums 

Āris Vilšķērts

25

632

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem

Pielikums 

Biruta Vindele

 

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums