MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2014. gada 27. novembris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

701

Par zemes piekritību

Ilze Dreimane

2

702

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Aigars Šķēls

3

703

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Artis Mūrmanis

4

704

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

705

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstos

Aigars Šķēls

6

706

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx atsavināšanu

Ivars Miķelsons

7

707

Par pašvaldībai piekritīgās zemes noteikšanu par starpgabaliem

Ņina Stiprā

8

708

Par izmaiņu izdarīšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Ņina Stiprā

9

709

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Ņina Stiprā

10

710

Par pašvaldībai piekritīgo zemi

Ņina Stiprā

11

711

Par zemes vienību platības precizēšanu

Valdis Gotlaufs

12

712

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada audžuģimeņu pasākumam

Andris Sakne

13

713

Par naudas līdzekļu piešķiršanu mākslas kataloga „Jānis Simsons – Mūžības Ceļinieks” izdošanai

Ina Šulce

14

714

Par papildinājumiem un grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

15

715

Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā iegūšanu pašvaldības īpašumā

Helmuts Pujats

16

716

Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu

Helmuts Pujats

17

717

Par darba samaksas noteikšanu saskaņā ar valstī noteikto minimālās algas paaugstinājumu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

18

718

Par pilsētas zemes piederību, piekritību

Andris Rieba

19

719

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70620010013

Andris Rieba

20

720

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70680100045

Andris Rieba

21

721

Par zemes reformas pabeigšanu Madonas novada, Madonas pilsētā

Andris Rieba

22

722

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums 

Andris Rieba

23

723

Par zemes vienību platību precizēšanu

Andris Dzenovskis

24

724

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Dzenovskis

 25 725Par studējošā kredīta galvošanu   Solvita Seržāne
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums