MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 21. oktobrisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

593

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

2

594

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artis Mūrmanis

3

595

Par Sarkaņu pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem

Andris Simtnieks

4

596

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumi” pielikumā Nr.5 „Dzelzavas pagasta pārvaldes sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Andrejs Jankovskis

5

597

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

6

598

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

7

599

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumi” pielikumā Nr.12 „Ošupes pagasta pārvaldes sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Aigars Šķēls

8

600

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aigars Šķēls

9

601

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanu

Staņislavs Smelters

10

602

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Staņislavs Smelters

11

603

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andrejs Piekalns

12

604

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumi” pielikumā Nr.9 „Liezēres pagasta pārvaldes sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Viktors Abramovs

13

605

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Viktors Abramovs

14

606

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Viktors Abramovs

15

607

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxxi”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Viktors Abramovs

16

608

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā oktobrī

Viktors Abramovs

17

609

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2014.gada oktobrī

Rihards Saulītis

18

610

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Līvija Zepa

19

611

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Voldemārs Šmugais

20

612

Par pārjaunojuma līgumu ar SIA „Siltumenerģijas Serviss”

Pielikums 

Uldis Lielvalodis

21

613

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

22

614

Par Labones zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu 

Pielikums 

Indra Kārkliņa

23

615

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

24

616

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

25

617

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

26

618

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

27

619

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

28

620

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

29

621

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

30

622

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

31

623

Par nekustamā īpašuma nodošanu Cesvaines novada pašvaldībai

Helmuts Pujats

32

624

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis”

Solvita Seržāne

33

625

Par finansējuma piešķiršanu ēdināšanas nodrošināšanai Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona grupas audzēkņiem

Solvita Seržāne

34

626

Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

Solvita Seržāne

35

627

Par priekšfinansējuma piešķiršanu Madonas Bērnu un jauniešu centra nometnei „Rudens rīb!” un projektam „Solis pretī!”

Agris Lungevičs

36

628

Par zemes gabalu maiņu

Andris Rieba

37

629

Par saistošo noteikumu Nr.21„Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2015.gadā” apstiprināšanu 

Pielikums

Āris Vilšķērsts

38

630

Par saistošo noteikumu Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa noteikšanu Madonas novadā” apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

39

631

Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

40

632

Par palīdzības piešķiršanu – līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Evita Zāle

41

633

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Energoefektīva apgaismojuma renovācija Barkavas pamatskolā”

Staņislavs Smelters

42

634

Par finansiālo atbalstu ceļa izdevumu segšanai biedrībai „Mēs saviem bērniem”

Jānis Kļaviņš

43

635

Par dzīvokļa xxx, Barkavā, Barkavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Staņislavs Smelters

44

636

Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādei

Solvita Seržāne


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums