MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 25. septembris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

571

Par Barkavas pagasta kultūras nama direktora amata vienību

Jānis Kļaviņš

2

572

Par studiju kredīta galvojumu

Aigars Šķēls

3

573

Par zemes vienību platības precizēšanu

Ilze Dreimane

4

574

Par nekustamā īpašuma xx, Jāņukalnā, Kalsnavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

5

575

Par SIA „Dzelzava”, SIA „Madonas Siltums” un AS „MADONAS ŪDENS” reorganizācijas uzsākšanu

Uldis Lielvalodis

6

576

Par SIA „Madonas Siltums” deleģētajām funkcijām Dzelzavas pagastā

Uldis Lielvalodis

7

577

Par SIA „Madonas Siltums” deleģētajām funkcijām Liezēres pagastā

Uldis Lielvalodis

8

578

Par SIA „Madonas Siltums” izdoto noteikumu „Noteikumi par patērētās siltumenerģijas aprēķinu kārtību Madonas novada Liezēres un Dzelzavas pagastos” saskaņošanu 

Pielikums

Uldis Lielvalodis

9

579

Par finansējuma piešķiršanu pamatkapitāla palielināšanai

Uldis Lielvalodis

10

580

Par mantisko ieguldījumu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā 

Pielikums 

Uldis Lielvalodis

11

581

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 20.08.2013. lēmumā Nr.501 „Par Lazdonas pamatskolas direktora amatu pienākuma izpildītāju” (protokols Nr.17, 38.p.)

Solvita Seržāne

12

582

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 10.09.2014. lēmumā Nr.512 „Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim” (protokols Nr.18, 5.p.)

Solvita Seržāne

13

583

Par projekta izstrādi ES programmai Erasmus +

Vivita Vecozola

14

584

Par zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi un līgumu slēgšanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”

Indra Kārkliņa

15

585

Par kūts ēkas nojaukšanu un teritorijas sakopšanu zemesgabalā ,,xxx” , Mārcienas pagastā

Iveta Meļehova

16

586

Par zemes gabala xxx iegādi

Iveta Meļehova

17

587

Par pašvaldībai piederoša zemesgabala daļas un uz tā esošās katlu mājas iznomāšanu ar apbūves tiesībām

Āris Vilšķērsts

18

588

Par „IK Pīlādzītis L.P.” iesniegumu par nomas maksas samazināšanu

Āris Vilšķērsts

19

589

Par naudas līdzekļu piešķiršanu vienotas grāmatvedības uzskaites programmas ieviešanai

Āris Vilšķērsts,

Biruta Vindele

20

590

Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ” apstiprināšanu

Evita Zāle

21

591

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums 

Biruta Vindele

22

592

Par SIA „Barkavas enerģija” deleģēto pārvaldes uzdevumu

Staņislavs Smelters
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums