MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 16. septembris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

525

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. xxx

Ināra Mālniece

2

526

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanu

Staņislavs Smelters

3

527

Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

Andris Dombrovskis

4

528

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

5

529

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Artis Mūrmanis

6

530

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa iela 1” dzīvokļu īpašumu Nr. 2, Nr. 3, Nr.4 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

7

531

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa iela 6” dzīvokļu īpašumu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

8

532

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma „xxx”, Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

9

533

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

10

534

Par atļauju nocirst kailcirti 0,4 ha platībā īpašumā „Ozolkalns 2”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Dzenovskis

11

535

Par Mētrienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andris Dzenovskis

12

536

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

13

537

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

14

538

Par feldšerpunkta izveidošanu Vestienas pagastā 


Pielikums 

Artūrs Vīle Bērziņš

15

539

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Artūrs Vīle Bērziņš

16

540

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Vestienas feldšerpunkta” uzturēšanai

Artūrs Vīle Bērziņš

17

541

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumā (Protokols Nr.12, 14.p.) „Par Vestienas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”

Artūrs Vīle Bērziņš

18

542

Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu

Artūrs Vīle Bērziņš

19

543

Par Vestienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem septembrī

Artūrs Vīle Bērziņš

20

544

Par Vestienas pagasta pārvaldei piederošā namīpašuma „Priežkalni” tehnisko apsekošanu

Artūrs Vīle Bērziņš

21

545

Par platības un grafiskā pielikuma precizēšanu

Rihards Saulītis

22

546

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2014.gada septembrī

Rihards Saulītis

23

547

Par grozījumiem Madonas novada bāriņtiesas amatu vienību sarakstā

Ineta Stasjule

24

548

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx

Andris Rieba

25

549

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

26

550

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

27

551

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

28

552

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

29

553

Par SIA „ xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

30

554

Par SIA „xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

31

555

Par SIA “xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezeres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

32

556

Par SIA „xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novads ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

557

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

558

Par papildus līdzekļu piešķiršanu ēku Madonā, Parka ielā - 4 un Parka ielā -6 remonta pabeigšanai un iebraucamā ceļa un stāvlaukuma asfaltēšanai

Guntis Ķeveris

35

559

Par Raimonda Ozola jubilejas koncerta atbalstīšanu

Jānis Kļaviņš

36

560

Par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā konkursā

Jānis Kļaviņš

37

561

Par Dzelzavas pagasta kultūras nama nolikuma apstiprināšanu

Jānis Kļaviņš

38

562

Par Madonas Grāmatu draugu biedrības organizētā Lāčplēša dienas pasākuma finansiālo atbalstu

Jānis Kļaviņš

39

563

Par dzīvokļu īpašumu Sarkaņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Helmuts Pujats

40

564

Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai

Solvita Seržāne

41

565

Par jaunas grupas atvēršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 2014./2015.m.g.

Solvita Seržāne

42

566

Par grozījumiem Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” amata vienību sarakstā (17.12.2013. domes lēmums Nr.830)

Solvita Seržāne

43

567

Par dienesta viesnīcas telpu Madonā, Saules ielā 34 pārņemšanu

Guntis Ķeveris

44

568

Par grozījumiem 27.02.2014. domes lēmumā Nr.99 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2014.gadā” (prot.Nr.5, 2.p.)

Solvita Seržāne

45

569

Par pašvaldības dalību ES LIFE programmas projektā latvāņu (Heracleum sosnowskyi Manden) apkarošanai

Āris Vilšķērsts

46

460

Par pašvaldībai piederoša zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām.

Āris Vilšķērsts


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums