MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 27. augusts 


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

481

Par jaunas struktūrvienības izveidošanu

Ivars Miķelsons

2

482

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā

Ivars Miķelsons

3

483

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ivars Miķelsons

4

484

Par grozījumiem Mārcienas pamatskolas amata vienību sarakstā

Ināra Mālniece

5

485

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 24.07.2014. lēmumā Nr.400 „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai (protokols Nr.14, 20.p.)

Andrejs Piekalns

6

486

Par lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

7

487

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna iela 3-20” Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

8

488

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna iela 3-21” Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

9

489

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 2-1”, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

10

490

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Simtnieks

11

491

Par Madonas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

Ineta Stasjule

12

492

Par Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Ineta Stasjule

13

493

Par pašvaldības zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Guntis Gailums

14

494

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā atsavināšanu

Evita Zāle

15

495

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Andris Rieba

16

496

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

17

497

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

18

498

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

19

499

Par pašvaldībai piederoša zemes gabala nomu

Romāns Hačatrjans

20

500

Par teritorijas sakārtošanu un pielāgošanu uzņēmējdarbībai un rūpnieciskās zonas attīstībai

Romāns Hačatrjans

21

501

Par aizņēmuma ņemšanu „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Gints Hermanis

22

502

Par galvojuma sniegšanu SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”

Gints Hermanis

23

503

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem 


Pielikums 

Biruta Vindele

24

504

Par videokameras un portatīvā datora iegādi sociālā dienesta psihologa profesionālās darbības nodrošināšanai

Andris Sakne

25

505

Par Agra Lungeviča komandējumu

Agris Lungevičs

26

506

Par atbalstu biedrībai „BJA Rīts” projektu konkursā

Agris Lungevičs

27

507

Par Madonas novada pašvaldības Domes 29.05.2014. lēmuma Nr. 293 „Par pansionāta būvniecību Mārcienā” (protokols Nr.11, 15.p.) 2.punkta grozījumiem

Agris Lungevičs


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums