MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

   
2014. gada 17. jūnijs


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

315

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr 768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ pielikums Nr.12 „Ošupes pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi’’ ( protokols Nr.26, 29.p.)

Aigars Šķēls

2

316

Par Madonas novada pašvaldības domes 2014. gada 30.aprīļa lēmuma Nr.259 (protokols Nr.9, 35. P.) precizēšanu

Aigars Šķēls

3

317

Par pašvaldības autonomās funkcijas deleģēšanu

Pielikums 1

Aigars Šķēls, Romāns Hačatrjans

4

318

Par apsaimniekošanas maksas  un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

5

319

Par galvojumu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Artis Mūrmanis

6

320

Par Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 12.jūlija lēmuma (protokols Nr.15, 5. p.)  precizēšanu

Staņislavs Smelters

7

321

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Ivars Miķelsons

8

322

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ivars Miķelsons

9

323

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Praulienas pagastā atsavināšanu          

Rihards Saulītis

10

324

Par Vestienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2014. gada jūnijā

Artūrs Vīle-Bērziņš

11

325

 Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada bāriņtiesai mēbeļu iegādei

Ineta Stasjule

12

326

Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu

Ineta Stasjule

13

327

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Lazdonas  pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

328

Par atdalāmās zemes minimālās platības samazināšanu

Silvija Šīre

15

329

Par Gaiziņkalna skatu torņa metu vērtēšanas komisiju

Silvija Šīre

16

330

Par xxx ierosinājumu piešķirt ikmēneša pabalstu

Helmuts Pujats

17

331

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

18

332

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

19

333

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

20

334

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

21

335

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

22

336

Par finansējuma piešķiršanu  Īpašuma uzturēšanas nodaļai lietotas automašīnas iegādei

Guntis Ķeveris

23

337

Par zemes gabala xxx kadastra apzīmējums xxx iegādi

Andris Rieba

24

338

Par aizņēmumu projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārta" finansēšanai

Elita Staune

25

339

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Madonā nosacīto cenu un atsavināšanu

Evita Zāle

26

340

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma xxx, Madona atsavināšanu

Evita Zāle

27

341

Par dzīvokļa īpašuma xxx Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

28

342

Par dzīvokļa īpašuma xxx Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

29

343

Par grozījumiem Mārcienas pamatskolas amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

30

344

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestrī

Solvita Seržāne

31

345

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas mūzikas skolu audzēkņu radošajā nometnē PLUS

Solvita Seržāne

32

346

Par BMX riteņbraucēju vecāku iesniegumu

Solvita Seržāne

33

347

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai  paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadali 2014.gadam

Pielikums 1

Solvita Seržāne

34

348

Par projekta „Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija” līguma slēgšanu ar Latvijas Vides investīciju  fondu  un projekta īstenošanu

Indra Kārkliņa

35

349

Par  papildus finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam „Madona var labāk”

Romāns Hačatrjans

36

350

Par Madonas novada pašvaldības 20.08.2013. Domes sēdes lēmuma Nr. 508 (protokols Nr.17, 45.p.) precizēšanu

Gints Hermanis

37

351

Par aizņēmuma  ņemšanu projektam „Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas LED apgaismojuma izveide”

Gints Hermanis

38

352

Par komisijas izveidošanu

Evita Zāle

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums