MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2014. gada 19. maijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

260

Par sadarbību starp Latvijas un Krievijas pašvaldībām
Pielikums

Andrejs Ceļapīters

2

261

Par priekšfinansējuma piešķiršanu

Aigars Šķēls

3

262

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Staņislavs Smelters

4

263

Par grozījumiem Barkavas pansionāta amatu vienību sarakstā

Staņislavs Smelters

5

264

Par apkures maksas un apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

6

265

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ pielikums Nr.7 „Lazdonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi’’ ( protokols Nr.26, 29.p.)

Jānis Rieksts

7

266

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ pielikums Nr.8 „Ļaudonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi’’ ( protokols Nr.26, 29.p.)

Ilze Dreimane

8

267

Par SIA „Kusas Nami” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu

Andrejs Piekalns

9

268

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites

Guntis Ķeveris

10

269

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas sporta centram

Voldemārs Šmugais

11

270

Par līdzekļu piešķiršanu Viļumsona steļļu iegādei topošā muzeja „Dzintari” plānotajām Vidzemes sēļu darbnīcām

Jānis Kļaviņš

12

271

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

13

272

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

273

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

274

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

275

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Biržu ielā 12-2, Madonā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Evita Zāle

16

276

Par saistošo noteikumu Nr. _ „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums

Romāns Hačatrjans

17

277

Par helikoptera laukuma izbūvi īpašumā „Klauģulejas”

Augusts Apinis

18

278

Par helikoptera laukuma izbūvi īpašumā „Kalna Dzīšļi”

Augusts Apinis


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums