MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2014. gada 22. aprīlis

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

179

Par zemes gabalu maiņu

Artis Mūrmanis

2

180

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 17.12.2013. lēmumā Nr.818 (protokols Nr.27, 41.p.)

Artis Mūrmanis

3

181

Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.146 (protokols Nr.7, 1.p.)
Pielikums

Artis Mūrmanis

4

182

Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.148 (protokols Nr.7, 3.p.)

Artis Mūrmanis

5

183

Par apkures maksas un apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

6

184

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

Artis Mūrmanis

7

185

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artis Mūrmanis

8

186

Par sociālā dzīvokļa izveidi Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

9

187

Par galvojumu SIA “Barkavas KPS” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Staņislavs Smelters

10

188

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Simtnieks

11

189

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

12

190

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas kartinga trases sezonas uzsākšanai

Guntis Ķeveris

13

191

Par Madonas novada pašvaldības noteikumiem Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”

Māris Gailums

14

192

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.04.2013. sēdes (protokls Nr.8, 11.p.) lēmumā Nr.230, “ Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izvietotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Māris Gailums

15

193

Par finansiālo atbalstu A.Irbes grāmatas „Puķu draugi” izdošanai

Agris Lungevičs

16

194

Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā un finansiālo atbalstu

Agris Lungevičs

17

195

Par finansējuma piešķiršanu motokrosa trases izveides turpināšanai Smeceres sila sporta bāzē

Agris Lungevičs

18

196

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

 19 197 Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezeres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam 
 Silvija Šīre

20

198

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

21

199

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

22

200

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

23

201

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

24

202

Par Gaiziņkalna skatu torņa projektēšanu

Pielikums

Silvija Šīre

25

203

Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Puduļu ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Pielikums 1
Pielikums 2

Helmuts Pujats

26

204

Par Madonas pilsētas domes zemes komisijas lēmuma precizēšanu

Helmuts Pujats

27

205

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

28

206

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

29

207

Par projekta "Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā" neattiecināmo izmaksu sadārdzinājumu

Maija Rieksta

30

208

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mēs saviem bērniem” projektam „Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā”

Maija Rieksta

31

209

Par finansējuma piešķiršanu ielu marķējamās mašīnas iegādei

Edgars Gailums

32

210

Par Madonas novada pašvaldības atbalstu SIA ‘’Carbon Energy systems’’ kokogļu ražotnes izveidei Madonas novada Ļaudonas pagastā

Romāns Hačatrjans

33

211

Par labojumiem biznesa ideju konkursa „Madona var labāk!’’ nolikumā

(Madonas novada pašvaldības domes 27.02.2014. lēmums Nr.107, protokols Nr.5, 10.p.)

Romāns Hačatrjans

34

212

Par Tūrisma informācijas centra izveidi Madonas muzejā

Romāns Hačatrjans

35

213

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

36

214

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Andris Rieba

37

215

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

38

216

Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāta projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ar projekta pieteikumu „Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

39

217

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

40

218

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

41

219

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

42

220

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

43

221

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Madonas siltums” pamatkapitāla palielināšanai

Uldis Lielvalodis

44

222

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Madonas siltums” pamatkapitāla palielināšanai

Uldis Lielvalodis

45

223

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zobārstniecības kabineta izveidei Parka ielā 6, Madonā

Andris Sakne

 


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums