MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2014. gada 27. marts

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

146

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma „Aiviekstes māja”, Aiviekstē, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

2

147

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma „Kalna iela xxx, Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

3

148

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma xxx, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

4

149

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

5

150

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Artis Mūrmanis

6

151

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Māris Belorags

7

152

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Māris Belorags

8

153

Par grozījumiem Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkas Nolikumā

Imelda Saulīte

9

154

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

10

155

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves akceptēšanu atradnē „Biksēre”, iecirknī „Grantskalni”, Madonas novadā, Sarkaņu pagastā

Pielikums

Pielikums

Edgars Gailums

11

156

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

12

157

Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ vērtēšanas komisiju

Romāns Hačatrjans

13

158

Par projekta „Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’ nolikumu

Pielikums

Romāns Hačatrjans

14

159

Par valsts reģionālā autoceļa P62 maršruta posma km141.7-141.8 pārņemšanu bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā

Elita Staune

15

160

Par līdzekļu piešķiršanu grupas telpu remontam Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte”

Solvita Seržāne

16

161

Par Madonas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Solvita Seržāne

17

162

Par „B” kategorijas autovadītāju apmācības daļēju finansēšanu Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 10.-12.klases skolēniem

Solvita Seržāne

18

163

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un apmaksā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 10.-12.klases skolēniem „B” kategorijas autovadītāja apmācībai” apstiprināšanu

Pielikums

Solvita Seržāne

19

164

Par biedrības „ Sporta centrs Samuraji” iesniegumu
Pielikums

Voldemārs Šmugais

20

165

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta Ident. Nr. 13-05-LL15-L413201-000019 „Elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

21

166

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
Pielikums

Biruta Vindele

22

167

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
‌Pielikums
‌Pielikums

Āris Vilšķērsts

23

168

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Madonas kultūras nama pūtēju orķestra 55 gadu jubilejas koncertam un „Mazās deju skolas” braucienam uz Igauniju
Pielikums

Āris Vilšķērsts

24

169

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Madonas kultūras nama pūtēju orķestra 55 gadu jubilejas koncertam un „Mazās deju skolas” braucienam uz Igauniju

Jānis Kļaviņš

25

170

Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts Jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ar projekta pieteikumu „Velovēstnieku ekspedīcija pa jaunatnes iniciatīvu skartajām vietām Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

26

171

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmuma dalībai starptautiskā konkursā Izraēlā

Solvita Seržāne

27

172

Par Madonas Mākslas skolas jumta nomaiņu

Elita Staune

28

173

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 28.02.2013. lēmumā Nr.80 (pr.Nr.4,9.p.) par zemes platības precizēšanu

Andrejs Jankovskis

29

174

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

Andrejs Jankovskis

30

175

Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums

Āris Vilšķērsts

31

176

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ieķīlāšanu

Artis Mūrmanis

32

177

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Artis Mūrmanis

33

178

Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādei

Āris Vilšķērsts


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums