MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2014. gada 18. marts

   

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

116

Par finansējuma piešķiršanu Degumnieku pamatskolas virtuves bloka remontam

Aigars Šķēls

2

117

Par divslīpju jumta izveidi Dzelzavas internātpamatskolas mācību korpusam

Anita Dadze

3

118

Par apkures maksas un apsaimniekošanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

4

119

Par Mārcienas pagasta pārvaldes bilancē esoša pamatlīdzekļa izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un tā norakstīšanu

Ināra Mālniece

5

120

Par dzīvokļa īpašuma xxx Ozolos, Liezēres pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

6

121

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdz dalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma”

Indra Kārkliņa

7

122

Par finansējuma piešķiršanu ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” projektam

Solvita Seržāne

8

123

Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības iesniegumu

Voldemārs Šmugais

9

124

Par grozījumiem Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstā

Gunita Kļaviņa

10

125

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

11

126

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

12

127

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

13

128

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

129

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezeres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

130

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

16

131

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2013. gada 30. maija lēmumā Nr. 307 (protokols Nr. 10, 42p.) „Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada, Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils””

Indra Kārkliņa

17

132

Par piedalīšanos Izglītības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Madonas novada izglītības iestādēs”

Indra Kārkliņa

18

133

Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu

Andris Sakne

19

134

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Vestienas Alkšņi”, Vestienas pagastā

Andris Rieba

20

135

Par zemes platības precizēšanu

Andris Rieba

21

136

Par zemesgabalu Rūpniecības ielā 53A izmantošanu

Andris Rieba

22

137

Par finansējuma piešķiršanu aprīkojuma un inventāra iegādei

Andris Sakne

23

138

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2012.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
Pielikums

Āris Vilšķērsts

24

139

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”

Āris Vilšķērsts

25

140

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites

Māris Gailums

26

141

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andrejs Piekalns

27

142

Par Madonas novada pašvaldības dalību projektā ‘’Radām novadam’’

Romāns Hačatrjans

28

143

Par Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļas izlietošanas kārtību

Āris Vilšķērsts

29

144

Par projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu precizēšanu

Gints Hermanis

30

145

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtību

Āris Vilšķērsts

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums