MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  2014. gada 18. februāris

   

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

63

Par līdzekļu piešķiršanu zivju resursu aizsardzībai Lubāna ezerā

Aigars Šķēls

2

64

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aigars Šķēls

3

65

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā

Artis Mūrmanis

4

66

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā

Artis Mūrmanis

5

67

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Andrejs Jankovskis

6

68

Par projekta „Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija” pieteikuma apstiprināšanu

Andrejs Jankovskis

7

69

Par automašīnas Ford Trasit izsoles rezultātu apstiprināšanu un cita atsavināšanas veida noteikšanu

Ināra Mālniece

8

70

Par Mārcienas pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes pārcelšanu

Ināra Mālniece

9

71

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Māris Belorags

10

72

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Māris Belorags

11

73

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Ivars Miķelsons

12

74

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Jānis Sirmais

13

75

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Jānis Sirmais

14

76

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aleksandrs Šrubs

15

77

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu

Guntis Ķeveris

16

78

Par projekta izstrādi ES programmai Erasmus +

Vivita Vecozola

17

79

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdz dalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma”

Indra Kārkliņa

18

80

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta Ident. Nr. 13-05-LL15-L413101-000011 „Aprīkojuma iegāde Laulību ceremonijas nama telpām" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

19

81

Par iepirkuma līguma slēgšanu, projekta „Elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada, Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils” Ident. Nr. 13-05-LL15-L413102-000019

Indra Kārkliņa

20

82

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”

Indra Kārkliņa

21

83

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”

Indra Kārkliņa

22

84

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”

Indra Kārkliņa

23

85

Par saistošo noteikumu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā” precizēšanu 
Pielikums

Helmuts Pujats

24

86

Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2014 nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

Solvita Seržāne

25

87

Par transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru deklarētās dzīvesvietas pagastā nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports uz tuvāko mācību iestādi novada teritorijā

Solvita Seržāne

26

88

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

27

89

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

28

90

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

29

91

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70740010098

Andris Rieba

30

92

Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības iesniegumu

Andris Sakne

31

93

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amata vienību sarakstā

Ināra Mālniece

32

94

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

95

Par Madonas novada pašvaldības SIA „Dzelzava” reorganizāciju

Helmuts Pujats

34

96

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Bērnu attīstošā rotaļu istabas un sporta inventāra iegāde - izveide”

Solvita Sežāne

35

97

Par grozījumiem domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot. Nr.26, 29.p.)

Solvita Seržāne

 


 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums