MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2013. gada 17. decembris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

778

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajam LEADER programmas projektam „Hokeja ekipējuma iegāde biedrībai „Alžāni”” ID Nr. 13-05-LL15-L413201-000008

Indra Kārkliņa

2

779

Par naudas balvas izmaksu

Āris Vilšķērsts

3

780

Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu

Ilze Dreimane

4

781

Par Barkavas pansionāta paplašināšanas pasākumu finansēšanu

Staņislavs Smelters

5

782

Par finansējumu būvdarbiem „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

Staņislavs smelters

6

783

Par galvojuma sniegšanu SIA „Barkavas KPS”

Staņislavs Smelters

7

784

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

8

785

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Piekalns

9

786

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Piekalns

10

787

Par zemes piekritību

Andris Rieba

11

788

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ilze Dreimane

12

789

Par izsoles protokola apstiprināšanu

Aigars Šķēls

13

790

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Aigars Šķēls

14

791

Par komunālo maksājumu parādu

Aigars Šķēls

15

792

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Aigars Šķēls

16

793

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajam neizīrētajam dzīvoklim Jaunkalsnavā

Artis Mūrmanis

17

794

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

18

795

Par finansējumu siltā ūdens sagatavošanas mezgla izbūvei

Artis Mūrmanis

19

796

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

20

797

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

21

798

Par lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu

Ivars Miķelsons

22

799

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ivars Miķelsons

23

800

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā decembrī

Jānis Sirmais

24

801

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

25

802

Par grozījumiem līgumā ar SIA „Siltumenerģijas Serviss”

Uldis Lielvalodis

26

803

Par Praulienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Valdis Gotlaufs

27

804

Par pašvaldības dzīvokļu parādu atmaksu

Guntis Ķeveris

28

805

Par xxx iesniegumu

Guntis Ķeveris

29

806

Par papildus finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai

Guntis Ķeveris

30

807

Par iesniegumu saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu

Helmuts Pujats

31

808

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2013. gada 30. maija lēmumā Nr. 312 (protokols Nr. 10, 42. p.) „Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

32

809

Par kārtību kā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

810

Par Madonas kultūras nama iesniegumu

Solvita Seržāne

34

811

Par degvielas izdevumu apmaksu Ļaudonas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

35

812

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Priedīte”

Solvita Seržāne

36

813

Par grozījumiem 2013.gada 26. septembra lēmumā „Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Barkavas Profesionālās vidusskolas audzēkņiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem (protokols Nr.21, 33.p.)

Solvita Seržāne

37

814

Par grozījumiem 2013.gada 29.augusta lēmumā „Par ēdināšanas pakalpojumu finansēšanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem” (protokols Nr.18, 15.p.)

Solvita Seržāne

38

815

Par grozījumiem 2013.gada 29.augusta lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus novada izglītojamajiem ēdināšanai un kādā organizē ēdināšanu novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu”” (protokols Nr.18, 16.p.)

Solvita Seržāne

39

816

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.35 „Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā ” precizēšanu 
Pielikums

Evita Zāle

40

817

Par xxx iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu

Helmuts Pujats

41

818

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

42

819

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

43

820

Par finansējuma piešķiršanu Īpašuma uzturēšanas nodaļai lietotas apvidus automašīnas iegādei

Andris Rieba

44

821

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

45

822

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

46

823

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

47

824

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

48

825

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai

Andris Sakne

49

826

Par izmaiņām darba samaksā medicīnas darbiniekiem ar atbilstošu izglītību Madonas novada pansionātos

Andris Sakne

50

827

Par pabalstu Ziemassvētkos piešķiršanu un izmaksāšanas kārtību

Andris Sakne

51

828

Par Būvvaldes vadītāja iesniegumu

Āris Vilšķērsts

52

829

Par finansējuma piešķiršanu projekta „Lielā Dziesmu vieta” realizēšanai

Agris Lungevičs

53

830

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos

Āris Vilšķērsts


 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums