MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 20. augusts

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

464

Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu

Āris Vilšķērsts

2

465

Par komandējumu Domes priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram

Andrejs Ceļapīters

3

466

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

4

467

Par zemes platību precizēšanu

Aigars Šķēls

5

468

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu

Aigars Šķēls

6

469

Par veikto ieguldījumu atlīdzināšanu

Aigars Šķēls

7

470

Par projekta “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija” īstenošanu

Aigars Šķēls

8

471

Par grozījumiem Dzelzavas pamatskolas un Dzelzavas internātpamatskolas amatu vienību sarakstos

Aigars Šķēls

9

472

Par finansiālu atbalstu Sarkaņu pagasta tautas nama „Kalnagravas” skatuves aizkaru un zāles krēslu iegādei

Andris Simtnieks

10

473

Par piekrišanu zemes gabala daļas atdalīšanai un atsavināšanai no Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tautas nams” Mētrienas pagastā Madonas novadā

Andris Dzenovskis

11

474

Par zemes  piekritību 

Andris Dzenovskis

12

475

Par greidera nodošanu Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībām   

Andris Dzenovskis

13

476

Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Andris Dzenovskis

14

477

Par grozījumiem Mārcienas pamatskolas amata vienību sarakstā

Ināra Mālniece

15

478

Par grozījumiem Madonas novada domes 29.12.2009.lēmumā (protokols Nr.17; 1.p.) „Par Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegto pakalpojumu izcenojumiem

Ināra Mālniece

16

479

Par cenas noteikšanu  grāmatai „Mārcienas pagasts”

Ināra Mālniece

17

480

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

18

481

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

19

482

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Artūrs Vīle-Bērziņš

20

483

Par papildinājumiem Bērzaunes pamatskolas amata vienību sarakstā

Ivars Miķelsons

21

484

Par papildus finansējuma piešķiršanu skolēnu autobusa vadītāja atalgojumam un degvielas iegādei

Ivars Miķelsons

22

485

Par dzīvokļu reģistrēšanu Zemesgrāmatā

Ilze Dreimane

23

486

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstos

Ilze Dreimane

24

487

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 09.07.2009. nolikumā „Madonas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums”

Āris Vilšķērsts

25

488

Par patvaļīgu būvniecību - radīto seku novēršanu izbūvējot trīs stabus pie ēkas īpašumā xxx, Madonā, Madonas novadā

Andris Rieba

26

489

Par  dāvinājuma pieņemšanu

Andris Rieba

27

490

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

28

491

Par zemes gabalu Kalna ielā 2 (kadastra apzīmējums 70010011383)

Andris Rieba

29

492

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70440080298

Andris Rieba

30

493

Par zemes platību noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Andris Rieba

31

494

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madonā, xxx, daļas, atsavināšanu

Andris Rieba

32

495

Par biedrības „ RE AUTOKLUBS” iesniegumiem

Māris Gailums

33

496

Par florbola kluba „ Madona” iesniegumu

Māris Gailums

34

497

Par finansiālu atbalstu volejbola komandai „ Madona” dalībai Latvijas čempionātā 1.līgā

Māris Gailums

35

498

Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites

Biruta Vindele

36

499

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”” precizēšanu

1.Pielikums 

Āris Vilšķērsts

37

500

Par komisijas izveidošanu interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei

Solvita Seržāne

38

501

Par Lazdonas pamatskolas direktora amatu pienākuma izpildītāju

Solvita Seržāne

39

502

Par grozījumiem Bērzaunes pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” nolikumā

Solvita Seržāne

40

503

Par grozījumiem Mētrienas pamatskolas amatu vienību sarakstā un papildus finansējuma piešķiršanu

Solvita Seržāne

41

504

Par projekta „Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi SIA "Madonas slimnīca" ēkās” īstenošanu

Bruno Kokars

42

505

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā augustā

Jānis Sirmais

43

506

Par nedzīvojamo telpu nomu Sauleskalnā, Aronas ielā 2-608

Ivars Miķelsons

44

507

Par projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu precizēšanu

Gints Hermanis

45

508

Par kredīta ņemšanu projektam “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”

Gints Hermanis

46

509

Par projekta “Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas LED apgaismojuma izveide” iesnieguma apstiprināšanu

Gints Hermanis

47

510

Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Andrejs Ceļapīters

48

511

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Andris Sakne


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums