MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

  2013.gada 15.janvārī 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirzmaļi” - 2, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu

Artis Mūrmanis

2

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirzmaļi”- 3, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu

Artis Mūrmanis

3

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

4

Par nekustamā īpašuma „Šķeldas” atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un platības noteikšanu

Ināra Mālniece

6

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

7

Par finansējuma piešķiršanu Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada pašvaldības budžetā un izmaiņām amatu vienību sarakstā

Jānis Irbe

8

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000004 „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

9

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” ID Nr. 11-05-L32100-000262 ietvaros

Indra Kārkliņa

10

Par rīcību saistībā ar bezmantinieka mantu

Helmuts Pujats

11

Par Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali un pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2013.gada astoņiem mēnešiem

Sarmīte Jansone

12

Par Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali un pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2013.gada astoņiem mēnešiem

Sarmīte Jansone

13

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstos (28.12.2012., prot. 27, 29.p.)

Sarmīte Jansone

14

Par grozījumiem lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu” (28.12.2012.; prot.Nr.27, 16.p.)

Sarmīte Jansone

15

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vējiņi” Ošupes pagastā

Andris Rieba

16

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70460060004

Andris Rieba

17

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

18

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70860180006

Andris Rieba

19

Par dzīvokļa īpašuma Biržu ielā 12-2, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

20

Par finansējuma piešķiršanu Madonas deju apriņķa jauniešu deju kolektīvu salidojumam Kalsnavā

Jānis Kļaviņš

21

Par finansējuma piešķiršanu skaņu un gaismu aparatūras īrei Valentīndienas pasākumam Madonas Daudzfunkcionālajā hallē

Jānis Kļaviņš

22

Par Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2012. lēmuma atcelšanu (protokols Nr. 27, 10.p) un par grozījumiem 2009. gada 30. jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2. „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Vineta Lamberte

23

Par projekta „Kompleksi risinājumi Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā Kļavu ielā 2, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu” ident. Nr. KPF1-15.1/124 „ ieviešanu

Silvija Šīre

24

Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes jauno talantu atbalsta fondam

Mārtiņš Bergs

25

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2012. lēmumā „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amatu vienību sarakstā” (protokols Nr.27, 29.p)

Āris Vilšķērsts

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums