Madonas novada pašvaldības noteikumi nr. 2 ''Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

APSTIPRINĀTI

ar Madonas novada pašvaldības domes

2012.gada 31. oktobra sēdes lēmumu

(protokols Nr. 23, 58.p.)

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI Nr.2

„SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta

pirmās daļas 4.,5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punkta

un LR Ministru Kabineta 20.04.2004.noteikumu Nr.327 „Kārtība,

kādā veicami pasažieru un kravas pārvadājumi” 5.5.punktu.

Madonas novada pašvaldības domes 23.02.2012.lēmumu Nr.30 (prot.Nr.4)

 

 1. Noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) piederošo autobusu, kuri saņemti Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta ietvaros un Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros, izmantošanas kārtību.
 2. Noteikumu piemērošanu nodrošina Pašvaldības pagasta pārvaldes, kuru rīcībā un atbildībā nodoti skolēnu autobusi:

VW CRAFTER,

Mercedes Benz INTOURO- E.

 1. Autobusi tiek izmantoti:

3.1.  Pašvaldības izglītojamo nogādāšanai skolā uz mācību procesu un pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī dzīves vietā pēc mācību procesa un nodarbību beigām;

3.2.  Pašvaldības izglītojamo nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti, skates, izrādes, mēģinājumi ar izglītojamo piedalīšanos, mācību ekskursijas) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;

3.3.  likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju veikšanai.

 1. Prioritāte ir noteikumu 3.1. punktā minētajam autobusu izmantošanas veidam.
 2. Šo noteikumu 3.2. un 3.3. punktos uzskaitīto pārvadājumu veikšanai autobusi var tikt izmantoti pie nosacījumiem, ka netiek kavēti un ir pilnībā nodrošināti šo noteikumu 3.1. punktā minētie autobusu izmantošanas mērķi.
 3. 3.1. punktā minētie autobusu izmantošanas veidi tiek nodrošināti bez maksas.
 4. Maksa par autobusu izmantošanu tiek aprēķināta noteikumu 3.3. punktā minētajos autobusu izmantošanas gadījumos, un 3.2.puntā noteiktajos gadījumos, ja autobusu izmanto cita pašvaldības pagasta pārvalde vai Pašvaldības administrācija, un ja tiem nav paredzēti līdzekļi pārvaldei no pašvaldības budžeta. Maksu veido degvielas izdevumi atbilstoši nobraukto kilometru daudzumam un autobusa vadītāja darba atlīdzība, atbilstoši braucienā patērētajam stundu daudzumam.
 5. Noteikumu 3.2. un 3.3. punktos noteiktos braucienus, norādot pakalpojuma mērķi, izmantošanas datumu, plānoto kilometru skaitu un laiku, rakstiskā veidā saskaņo ar attiecīgās pārvaldes vadītāju vismaz trīs dienas pirms pārvadājuma veikšanas. Iesniegumā vai pielikumā pie iesnieguma pievieno braucēju sarakstu, kā arī nozīmē atbildīgo par drošību brauciena laikā.
 6. Pēc autobusa izmantošanas atbildīgais pārvaldes darbinieks sastāda aktu par degvielas izdevumiem un autobusa vadītāja darba atlīdzības izdevumiem. Aktu paraksta pārvaldes vadītājs un autobusa Izmantotāja pārstāvis. Ja autobuss tiek izmantots Noteikumu 3.2. un 3.3. punktā norādītām vajadzībām, pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieks aktā norādītos izdevumus iegrāmato atbilstoši autobusa izmantošanas mērķim vai izraksta rēķinu, kurš autobusa Izmantotājam jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
 7. Iegūtie naudas līdzekļi par autobusa izmantošanu tiek novirzīti skolēnu autobusu uzturēšanas izdevumu segšanai.
 8. Noteikumi saistoši visām Pašvaldības institūcijām.  
 9. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.

Domes priekšsēdētājs                                                                    A.Ceļapīters

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums