Lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai

iesūtīts: 2022.02.07 15:32
2021. gada 28. oktobrī, tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 390 "Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.13, 48.p)

Lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai

        2021. gada 28. oktobrī, tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 390 "Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam  un Madonas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.13, 48.p)

Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) domes 2020.gada 22.septembra lēmums “Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu” un lēmums “Par Madonas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” paredz Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam (turpmāk – Ilgtspējīga attīstības stratēģija) un Madonas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrādi Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, un Madonas novadu faktiskajās robežās.

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir nepieciešams izstrādāt jauno Ilgtspējīga attīstības stratēģiju, kurš dod stratēģisko ietvaru Attīstības programmai un jaunizveidotā novada teritorijas plānojumam.

Ilgtspējīga attīstības stratēģija un Attīstības programmas tiesisko pamatu veido likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Attīstības plānošanas sistēmas likums, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (aktualizēta 2019. gadā) un Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei (2021. gada projekts). Pašreizējās situācijas raksturojumā izmantoti gan iedzīvotāju anketēšanas rezultāti, gan tematisko darba grupu rezultāti.
Lēmums
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
‌RĪCĪBU PLĀNS
INVESTĪCIJU PLĀNS
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Iesūtīts: 01.11.2021 00:00
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums