.

Aicinām iesaistīties jaunā teritorijas plānojuma izstrādē

iesūtīts: 2024.04.11 17:04
Madonas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie jaunā Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādes un aicina novada iedzīvotājus sniegt savus priekšlikumus un piedalīties informatīvajās sanāksmēs (tiešsaistē un klātienē), kurās informēsim par jaunā plānojuma darba redakciju.

Lai jaunizveidotajā Madonas novada administratīvajā teritorijā būtu vienoti, līdzvērtīgi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un to grafiskā daļa, pašvaldībai ir nepieciešams izstrādāt jaunu Madonas novada teritorijas plānojumu. Madonas novada dome 2022. gada 20. septembrī nolēma uzsākt Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Madonas novada administratīvajā teritorijā, ir spēkā esošs Madonas novada Teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam un trīs bijušo novadu teritorijas plānojumi, kas apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem, taču ņemot vērā jauna novada izveidi ir nepieciešams arī jauns, vienots teritorijas plānojums, kas ietvertu visu četru bijušo novadu teritorijas.

Ko nosaka teritorijas plānojums?

Jāatgādina, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Tā izstrādē ļoti nozīmīgs ir Madonas novada iedzīvotāju viedoklis un priekšlikumi, jo teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments 25 gadu termiņam un pat, ja šķiet, ka tajā ietvertās prasības tevi neskar, situācija laika gaitā var mainīties.

Teritorijas plānojumā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei (apbūves augstums, blīvums, kāda veida apbūve tur ir pieļaujama). Tajā atspoguļoti īpašumam noteiktie apgrūtinājumi (aizsargjoslas, degradētās teritorijas, īpaši vērtīgās ainavu teritorijas, meža teritorijas gar pilsētu, kur tiek ierobežota mežistrāde). Plānošanas dokuments nosaka arī publiskās un dabas apstādījumu teritorijas, pilsētas un ciemu robežu izmaiņas, prasības saules un vēja parku būvniecībai kā arī jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu veidošanai.

Kā tu vari iesaistīties plānojuma izstrādē?

Tieši tādēļ ir svarīgi iepazīties ar teritorijas plānojumu tā izstrādes periodā, saprast, vai kādas no paredzētajām izmaiņām vai nosacījumiem skar tavu īpašumu vai tā piegulošās teritorijas un sniegt priekšlikumus.  

Tematiskās sanāksmes notiks attālināti, platformā “Zoom”:

17. aprīlī plkst. 14.00 – Ērgļi, Jumurda, Sidrabiņi, Sausnēja, Vestiena, Liepkalne, Katrīna;

17. aprīlī plkst. 16.00 – Bērzaune, Sauleskalns, Mārciena;

18. aprīlī plkst. 14.00 – Jāņukalns, Jaunkalsnava, Aiviekste;

18. aprīlī plkst. 16.00 – Ļaudona, Mētriena, Barkava, Stalidzāni, Degumnieki, Ošupe;

22. aprīlī plkst. 14.00 – Lubāna, Meirāni, Indrāni;

22. aprīlī plkst. 16.00 – Lazdona, Prauliena, Sarkaņi;

23. aprīlī plkst. 14.00 – Cesvaine, Kraukļi, Dzelzava, Aizpurve, Biksēre, Poļvarka;

23. aprīlī plkst. 16.00 – Kusa, Lautere, Ozoli, Liezēre.

Saite uz sanāksmēm tiešsaistē: https://us02web.zoom.us/j/82342380098?pwd=WGdYL3FrTVBONndUUzhIMjNqYURodz09

Rīkosim arī sanāksmi klātienē. Tā notiks 24. aprīlī plkst. 18.00 Madonas novada kultūras centrā (Raiņa iela 12, Madona).

Sanāksmju ietvaros interesenti tiks informēti par jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, iepazīstināti ar sagatavoto priekšlikumu apdzīvoto vietu robežu izmaiņām un tajā plānotajām funkcionālajām zonām, kā arī pārrunāti citi aktuālie un interesējošie jautājumi.

Madonas novada tīmekļvietnē www.madona.lv tiks publicēts informatīvs materiāls par apdzīvoto vietu robežu izmaiņu priekšlikumu un funkcionālajām zonām (sekojiet līdzi aktuālai informācijai).

Plašāk ar teritorijas plānojuma darba redakciju un tā izstrādi vari iepazīties  https://madona.tergis.lv/ vai sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāju Ramonu Vucāni. E-pasts: ramona.vucāne@madona.lv, tālr. 20228813

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists EGILS KAZAKEVIČS un Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja RAMONA VUCĀNE

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums