Izvēlne

Madonas novada bāriņtiesa informē par sevišķajiem aizbildņiem

iesūtīts: 2023.01.09 15:07
Madonas novada bāriņtiesa informē, ka ar 2023.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi Administratīvā procesa likuma 21.panta otrajā, otrajā prim, un otrajā divi prim daļā, kuras paredzēs, ka (2) Tās fiziskās personas procesuālās tiesības, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vai kuras rīcībspēju ierobežojusi tiesa, īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis.

Ja likumisko pārstāvju savstarpējās intereses vai likumisko pārstāvju un nepilngadīgās personas intereses ir atšķirīgas un ja tiesa atzīst to par lietderīgu, tā par nepilngadīgās personas pārstāvi var iecelt citu personu, izprasot bāriņtiesas viedokli, vai personu no bāriņtiesas uzturētā sevišķo aizbildņu saraksta. Ja tiesa uzskata, ka aizgādņa un tās pilngadīgās personas intereses, kuras rīcībspēju ierobežojusi tiesa, ir savstarpēji atšķirīgas, tā pēc sava ieskata, izprasot bāriņtiesas viedokli, par attiecīgās pilngadīgās personas pārstāvi var noteikt citu personu vai lūgt bāriņtiesu iecelt pilngadīgajai personai aizgādni šīs personas tiesību un interešu aizsardzībai konkrētajā lietā. (21

Sevišķā aizbildņa pienākums ir uzklausīt nepilngadīgās personas viedokli, darīt to zināmu tiesai un aizsargāt nepilngadīgās personas tiesības un intereses konkrētajā administratīvajā lietā. Ja bāriņtiesa vai tiesa konstatē, ka sevišķais aizbildnis nepienācīgi pilda likumā noteiktos pienākumus, tiesa nepilngadīgajai personai ieceļ citu sevišķo aizbildni. (22) Prasības sevišķajam aizbildnim, kārtību, kādā bāriņtiesa veido un aktualizē sevišķo aizbildņu sarakstu, kā arī sevišķajam aizbildnim izmaksājamās atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pamatojoties uz norādīto, 2022. gada 13. decembrī  ir pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr.779 “Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim”(turpmāk - Noteikumi). Noteikumu teksts pieejams ŠEIT

Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu, par sevišķo aizbildni var būt persona, kas:

2.1. ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā iegūtās izglītības tematiskajā vai bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2.2. ne agrāk kā pirms pieciem gadiem apguvusi speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2.3. spēj pildīt sevišķā aizbildņa pienākumus.

Noteikumos noteiktas pamata prasības sevišķajiem aizbildņiem, ka bāriņtiesa uz personas iesnieguma pamata pieņem lēmumu par personas iekļaušanu sevišķo aizbildņu sarakstā.

Noteikumi stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī un Noteikumu noslēguma noteikumu 25.punktā norādīts, ka bāriņtiesa līdz 2023.gada 1.martam izveido sevišķo aizbildņu sarakstu.

Atbilstoši  Noteikumu anotācijā norādītajam - par sevišķo aizbildni var būt, piemēram, bāriņtiesas darbinieks, pašvaldības sociālā dienesta darbinieks, izglītības iestādes pedagogs vai atbalsta personāla darbinieks, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālists, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra speciālists vai tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kuras statūtos noteiktais darbības mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības jautājumi vai atbalsts ģimenēm un bērniem, vai cita persona, kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām un bāriņtiesas vērtējumā ir piemērota sevišķā aizbildņa pienākumu veikšanai.

Līdz ar to aicinām jūs rūpīgi iepazīties ar esošo informāciju un izvērtēt savas iespējas sevišķa aizbildņa pienākumu pildīšanai.

Papildus vēršam uzmanību uz Noteikumu anotācijā norādīto, ja par sevišķo aizbildni vēlas būt persona, kurai ir amatpersonas statuss, tai pirms iesnieguma iesniegšanas bāriņtiesā Interešu konflikta likumā noteiktajā kārtībā jālūdz iestādes vadītājam amatu savienošanas atļauja. 

Sevišķajam aizbildnim, kurš pēc tiesas uzaicinājuma būs pildījis sevišķā aizbildņa pienākumus, būs tiesības saņemt atlīdzību par tiesas uzdevumā paveikto darbu vienā tiesas instancē (turpmāk – atlīdzība) 300 eiro apmērā. Atlīdzību maksās Tiesu administrācija.

Ja Jums ir interese par sevišķa aizbildņa pienākumiem, lūdzam vērsties ar jautājumiem un priekšlikumiem Madonas novada bāriņtiesā, tālr. 64807295, vai pie bāriņtiesas locekļa Jūsu teritorijas pagasta pārvaldē.

 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums