Madonas novada iedzīvotāji nākotnē raugās ar optimismu

iesūtīts: 2020.11.23 09:25
Ar mērķi izzināt, kā novada iedzīvotāji vērtē savas pašvaldības darbu, pieejamo pakalpojumu kvalitāti pēc Madonas novada pašvaldības pasūtījuma tirgus un sociālo pētījumu uzņēmums SIA “Latvijas Fakti”, kam ir 30 gadu pieredze sabiedriskās domes izpētes laukā, Madonas novada teritorijā šā gada septembrī ir veicis iedzīvotāju aptauju – pētījumu.

Pētījumā Madonas novada iedzīvotāji tika aicināti izteikt vērtējumu par visām pašvaldības pārziņā esošajām jomām, kā arī viedokli par citiem aktuālajiem jautājumiem.

Pētījums tika veikts laika posmā no 2020. gada 16. septembra līdz 26. septembrim, telefoniski aptaujājot 252 pēc nejaušības principa atlasītus Madonas novada iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

SIA “Latvijas fakti” valdes loceklis Aigars Freimanis, iepazīstinot ar aptaujas rezultātiem, norāda, Madona novada iedzīvotāju attieksme daudzos no jautājumiem ir līdzīga kā citās pašvaldībās, kurās tiek rīkoti sabiedriskās domas pētījumi, taču ir arī atšķirības - lielākoties pozitīvas.   

Madonas novada pašvaldības darba vērtējums

Pētījuma rezultāti liecina, ka sabiedrībā dominē pozitīvi priekšstati par Madonas novada pašvaldības darbu. 2020.g. septembrī novada domes darbību pozitīvi vērtēja vairāk nekā trīs ceturtdaļas (79%) aptaujāto novada iedzīvotāju. Kritisku vērtējumu pārstāvēja 14% respondentu. Visās respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto Madonas novada domes darbu vērtēja pozitīvi.

Vērtējot pašvaldības ieguldījumu konkrētu dzīves jomu attīstībā, visās pozīcijās kopumā valdīja pozitīvs viedoklis. Vairāk nekā 70% Madonas novada iedzīvotāju pozitīvi vērtēja pašvaldības darbu sekojošās novada dzīves jomās: ekoloģiskā situācija novadā (ūdens un gaisa kvalitāte) (pozitīvi vērtēja 95% Madonas novada iedzīvotāju ); aktīvās atpūtas iespējas, sports (94%); skolas un bērnudārzi (92%); izglītības iespējas (90%); aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšana (90%); sadzīves atkritumu apsaimniekošana (pozitīvi vērtēja 89%); sabiedriskā kārtība un drošība (88%); teritorijas un vides labiekārtotība, infrastruktūra (88%); kultūras un izklaides pasākumi (86%); novada popularizēšana, identitāte, tēls (pozitīvi vērtēja 84%); tūrisma iespējas (pozitīvi vērtēja 81%); uzņēmējdarbības attīstība (pozitīvi vērtēja 76%); veselības aprūpe (pozitīvi vērtēja 74%).

Kopumā pozitīvi, tomēr nedaudz rezervētāk, pašvaldības darbs tika vērtētas sekojošās novada dzīves jomās: ceļu un ielu stāvoklis (pozitīvi vērtēja 68%, kritiski – 32%  Madonas novada iedzīvotāju); sociālā palīdzība, aprūpe (67% un 7%); pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem (66% un 21%); nodarbinātības iespējas novadā (49% un  44%); sabiedriskā transporta iespējas novadā (44% un 24%).

Madonas novada pašvaldības nozīmīgākie darbi pēdējo 2 gadu laikā, visbiežāk tika nosaukti: tiek būvēta/ atjaunota sporta infrastruktūra (minēja 33% respondentu); pilsētvides labiekārtošana (26%); sporta pasākumu organizēšana (19%); ielu un ceļu remonts (19%); bērnu laukumu sakopšana/ izveidošana (14%); skolu renovācija/remonts (13%); kultūras pasākumu organizēšana (10%); piešķirtas brīvpusdienas skolā (10%); piešķirtas brīvpusdienas bērnudārzā (10%).

Ekonomiskās situācijas vērtējums

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem lielākā daļa (52%) Madonas novada iedzīvotāju kopumā pozitīvi vērtē novada ekonomiskās situācijas attīstību pēdējo 2 gadu laikā, pārstāvot uzskatu, ka tā ir uzlabojusies. Kritisku Madonas novada ekonomiskās situācijas vērtējumu salīdzinājumā ar laiku pirms 2 gadiem pārstāvēja 10% aptaujāto. Katrs trešais (34%) novada iedzīvotājs pauda viedokli, ka Madonas novada ekonomiskā situācija pēdējo 2 gadu laikā nav būtiski mainījusies. Pētījuma rezultātu analīze respondentu grupās, kas izveidotas pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm, atklāj, ka salīdzinoši pozitīvāk Madonas novada ekonomikas izaugsmi vērtē jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

Līdzīgi pozitīvi Madonas novada iedzīvotāji prognozēja arī novada turpmāko ekonomiskās situācijas attīstību nākamo 2 gadu laikā. Pozitīvu (Madonas novada ekonomiskā situācija nākamo 2 gadu laikā uzlabosies) prognozi sniedza 44% aptaujas dalībnieku. Kritisku viedokli pārstāvēja 15% respondentu. 29% novada iedzīvotāju skatījumā ekonomiskā situācija nākamo 2 gadu laikā būtiski nemainīsies.

Madonas novada iedzīvotāju vidū dominē (tā uzskata 79% aptaujāto) viedoklis, ka Madonas novada attīstība iet pareizā virzienā. Pretēja nostāja ir 10% aptaujāto. Nav vērojamas kādas būtiskas viedokļu atšķirības dažādās respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās. Visās grupās vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto uzskata, ka procesi Madonas novadā kopumā virzās pareizā virzienā. Aigars Freimanis atzīst, ka, ņemot vērā pašreizējos sociālekonomisko fonu valstī, šie rādītāji ir vērtējami kā augsti.

Aktuālākās problēmas novadā

Pētījuma rezultāti atklāj divus nozīmīgākos virzienus (minēja >40% aptaujāto), kuros iedzīvotāji gaida aktīvu rīcību, darbu no novada pašvaldības: ceļu/ ielu/ ietvju/ gājēju pāreju remonti; bezdarbs/ jaunu darbavietu radīšana/ atbalsts uzņēmējdarbībai. Vienlaikus jānorāda, ka šīs ir tradicionālās atbildes arī citu pašvaldību rīkotajās aptaujās.

Saskarsmes pieredze ar pašvaldību

Saskaņā ar sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem, katrs otrais (50%) pētījuma dalībnieks pēdējo 2 gadu laikā ir vērsies pie pašvaldības zvanot, rakstot vai apmeklējot tās darbiniekus klātienē. Aptaujas rezultātu analīze dažādās respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās atklāj, ka saskarsmes pieredze ar pašvaldību salīdzinoši biežāk bijusi respondentiem vecumā no 26 līdz 45 gadiem, ar bērniem vecumā līdz 15 gadiem, strādājošiem, sociāli aktīviem novada iedzīvotājiem (kuri iesaistījušies kādā NVO, biedrībā vai interešu grupā), sievietēm, aptaujas dalībniekiem ar augstāko izglītību.

Aptaujātie Madonas iedzīvotāji gandrīz pārliecinoši pozitīvi vērtēja saskarsmes pieredzi ar pašvaldību. Pēc visiem kritērijiem lietas izskatīšana un rezultāts vairāk nekā 80% gadījumu tika vērtēts pozitīvi. Kritisko vērtējumu īpatsvars bija mazāks par 20%.

Darbinieku pieejamība - apmierināja 89% respondentu, kuriem ir bijusi saskarsmes pieredze ar pašvaldību, neapmierināja 11%;

Sniegto atbilžu saprotamība - apmierināja 89%, neapmierināja 8% respondentu; Attieksme pret Jums kā klientu no pašvaldības darbinieku puses - apmierināja 86%, neapmierināja 12% respondentu; Sniegto atbilžu savlaicīgums - apmierināja 84%, neapmierināja 14% respondentu; Darbinieku rīcība/ lietas gala rezultāts - apmierināja 82%, neapmierināja 17% respondentu.

Arī atbildēs uz šiem jautājumiem Madonas novadā iedzīvotāji kopumā demonstrē pozitīvāku vērtējumu, nekā tas ir vērojams daudzviet citās Latvijas pašvaldībās.

Nozīmīgākie informācijas kanāli

Pētījuma rezultāti atklāj veselīgas konkurences ainu Madonas novada mediju jomā – četrus informācijas avotus par Madonas novada aktualitātēm izmanto vairāk par pusi aptaujāto novada iedzīvotāju:

Pašvaldības oficiālo interneta vietni www.madona.lv informācijas gūšanai par notikumiem Madonas novadā izmanto 61% aptaujas dalībnieku. Vietnes izmantotāju loks visās sociāli demogrāfiskajās grupās sasniedz 50% vai vairāk. Facebook (@Madonasnovads) izmanto 60% aptaujāto novada iedzīvotāju, biežāk gados jaunākie (līdz 25 gadu vecumam) respondenti.

Madonas reģiona laikrakstu “Stars” izmanto 60% respondentu, biežāk respondenti virs 55 gadiem, savukārt, pašvaldības informatīvo izdevumu “Madonas Novada Vēstnesis” - izmanto 54% respondentu, biežāk respondenti virs 55 gadiem.

Novada vizuālās identitātes atpazīstamība

Kaut gan Madonas novada jaunā identitāte tika izveidota tikai gadu iepriekš (2019.gada nogalē), jaunie tēla simboli – zīmols un sauklis, ātri nostiprinājušies sabiedrības apziņā, un tos raksturo augsti atpazīstamības rādītāji. Jauno novada logo (“Mana Madona”) atpazina 90% aptaujāto novada iedzīvotāju;

Madonas novada saukli (“Esam augstāk”) atpazina lielākā daļa (55%) aptaujas dalībnieku.

Pētījuma rezultāti ļauj apgalvot, ka Madonas novada jaunā vizuālā identitāte sabiedrībā tiek uztverta gandrīz viennozīmīgi pozitīvi. Tā to vērtēja 86% novada iedzīvotāju. Kritiski jauno vizuālo identitāti vērtēja tikai 7% aptaujāto.

Uz jautājumu par novadniekiem, kuru ieguldījums Madonas novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē vērtējams pozitīvi, iedzīvotāji bija minējuši ļoti plašu cilvēku loku, kas bija pārsteigums arī pētījuma veicējiem, jo tradicionāli tik bagātīgs nosaukto spektrs tik salīdzinoši nelielās pašvaldībās kā Madonas, parasti nav vērojams. Tas liecina, ka Madonas novadā ir attīstīti indivīdu un cilvēka grupu savstarpējie kontakti un šādu kontaktu veidotie tīkli jeb izveidots bagātīgs sociālais kapitāls, kurā ietverti respondentu nosauktie vairāk nekā 100 cilvēki. Daži, kuru ieguldījums Madonas novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē vērtējams pozitīvi, tika nosaukti biežāk: Andrejs Ceļapīters (minēja 13% respondentu); Agris Lungevičs (11%); Gunārs Ikaunieks (7%); Kaspars Udrass (4%).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, iepazīstoties ar aptaujas rezultātiem, neslēpa, ka ir gandarīts ar iedzīvotāju augsto vērtējumu pašvaldības darbam, jo 2020. gads iedzīvotājiem ir nesis daudzus pārbaudījumus un grūtības. Vienlaikus pētījums arī uzrāda jautājumus un lietas, kurām pašvaldībai jāpievērš pastiprināta vērība, gan plānojot novada apvienošanos ar Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un iespējams arī Varakļānu novadu, gan, uzlabojot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sabiedriskās domas pētījums dod pārliecību, ka pašvaldības īstenotās aktivitātes iedzīvotāji novērtē atzinīgi. Atbildēs ietverts arī bagātīgs materiāls, kas noderēs, plānojot novada turpmāko attīstību.

Informāciju balstoties uz “Latvijas Fakti” veiktā pētījuma rezultātiem sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika