Pašvaldības saistošie noteikumi (konsolidēti)

Par pašvaldības darbību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

  1. “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu''  02.07.2021 08.07.2021. 

  2.

„Madonas novada pašvaldības nolikums”

02.07.2021

06.07.2021.


Par pašvaldības zemes nomu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 11. “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 19.10.2021. 01.01.2022.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
 22.
 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

 29.06.2022. 13.09.2022.
 21. "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā" 29.06.2022. 08.09.2022.  

Par teritorijas izmantošanu un apbūvi

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
15."Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"
 
16.07.2013.16.09.2013.
 19. Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu  26.11.2020. 16.12.2020.

 12. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu 27.07.2023. 03.08.2023. 

Par sociālajiem jautājumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

15.Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā 
17.10.2023.  
26.Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētam speciālistam Madonas novadā  28.07.2022.14.10.2022. 
19.''Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā'' 25.11.2021.01.01.2022. 
19. Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā"  01.01.2024. 
 15. ''Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību" 16.11.2021.27.11.2021. 
 18.Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Madonas novadā 
01.01.2024.
 11."Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā" 29.06.2023.  21.07.2023.  
 17.  ''Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā'' 25.11.2021. 01.01.2022. 
 20. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā  29.06.2022. 18.10.2022. 
 27. Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību  28.07.2022. 05.08.2022. 
 10. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā 29.06.2023. 10.08.2023. 

Par nodevām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

6. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā  24.02.2022. 09.03.2022. 
 39. Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Madonas novadā  17.10.2022. 05.11.2022. 
 41. Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā  22.11.2022. 31.12.2022. 

Par reklāmas izvietošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 13. Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā  28.04.2022. 05.08.2022. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 12. “Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes termiņa  noteikšanu Madonas novadā”
 19.10.2021. 01.01.2022.

 13. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”  19.10.2021. 03.11.2021

 16."Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un atbrīvojuma no aplikšanas ar nodokli noteikšanu Madonas novada pašvaldībā"  01.01.2024. 

Par izglītību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 2.Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību  18.01.2022. 29.04.2022. 
 6. Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā 
(zaudējis spēku ar 17.09.2022.)
 21.09.2021. 30.09.2021. 
 12. Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei  20.04.2022. 11.05.2022 
 18. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība  31.05.2022. 17.06.2022. 
 21. “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”    21.12.2021. 03.02.2022. 
 33. Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā  31.08.2022. 17.09.2022.
 42. Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas 30.11.2022. 01.01.2023. 

Par licencēm un atļaujām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Zaudē spēku

Pievienotie
dokumenti

 4.Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā  15.02.2022. 09.06.2022. 01.01.2027. 
 5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā  15.02.2022. 10.05.2022. 10.05.2027. 
 29. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā   23.08.2022. 11.10.2022.  
 8. “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” 30.12.2021. 02.02.2022. 30.06.2025. 
 43. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā  30.11.2022. 31.12.2022.  

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 4.  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu Madonas novadā” 21.09.2021. 01.10.2021.

 9. Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā  31.03.2022. 23.09.2022 
 23. ''Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā''  29.06.2022. 06.08.2022.

 14.Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi  28.04.2022. 23.07.2022. 
 22. "Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā" 30.12.2021. 19.01.2022.Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās  

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

32

Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

31.08.2022

03.02.2023


Par topogrāfiju

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 7. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā  21.09.2021. 01.10.2021.

Par projektu konkursu organizēšanas kārtību

 

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

45.

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība 

30.11.2022.

22.11.2022.Par nomas maksu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

13.

Madonas novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība  


01.02.2024. 


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums