Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanu/atteikumu personai iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Izziņa iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā.

Atbildīgā iestāde

Pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 

Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1.      Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai un juridiskai personai);

2.      Darījuma akta par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā kopija (uzrādot oriģinālu);

3.       Nepieciešamības gadījumā likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktie dokumenti;

4.      Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

02.12.2014. Ministru Kabineta noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

Kategorijas

Pašvaldība

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums