Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Izziņa par personas dzīvesvietu

  Pakalpojuma apraksts

   

  Pašvaldība izsniedz izziņu:

  1)      par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu;

  2)      par personas iepriekšējo (iepriekšējām) dzīves vietu (dzīves vietām);

  3)      par mirušas personas pēdējo dzīves vietu;

  4)      citas.

  Izziņu iespējams saņemt Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā un pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

   

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa un pagastu pārvaldes

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Saskaņā ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 euro.

  Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:

  - piecu darbdienu laikā - 4,28 euro;

  - vienas darbdienas laikā - 8,54 euro;

  - divu stundu laikā - 14,94 euro.

  Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:

  - politiski represētā persona;

  - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

  - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);

  - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

  Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:

  - persona ar invaliditāti;

  - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

   - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

   - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;

  - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  Klātienē   -   Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

   Adrese, uzziņas, konsultācijas

    Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

       ina.marka@madona.lv,

       adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

       Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē   -   Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), uzrādot pašvaldības nodevas apmaksas apliecinošu dokumentu, saņem izziņu Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā   vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   

  1. Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai un juridiskai personai);
  2. Pieprasītāja pase vai personas apliecība (ID) un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
  3. Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
  4. Pašvaldības nodevas apmaksas apliecinošs dokuments

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Dzīvesvietas deklarēšanas likums

  Iedzīvotāju reģistra likums

  Iesniegumu likums

  MK 15.02.2011. noteikumi Nr.130 ’’Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība’’

  MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 ’’Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra’’

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

   

  30 dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

  Kategorijas

  Dzīves vieta

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums