Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par personas dzīvesvietu

Pakalpojuma apraksts

 

Pašvaldība izsniedz izziņu:

1)      par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu;

2)      par personas iepriekšējo (iepriekšējām) dzīves vietu (dzīves vietām);

3)      par mirušas personas pēdējo dzīves vietu;

4)      citas.

Izziņu iespējams saņemt Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā un pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

 

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa un pagastu pārvaldes

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

Pakalpojuma apmaksas veids

Saskaņā ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 euro.

Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:

- piecu darbdienu laikā - 4,28 euro;

- vienas darbdienas laikā - 8,54 euro;

- divu stundu laikā - 14,94 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:

- politiski represētā persona;

- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);

- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:

- persona ar invaliditāti;

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

 - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

 - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;

- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

Klātienē   -   Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

 Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

     ina.marka@madona.lv,

     adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

     Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē   -   Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), uzrādot pašvaldības nodevas apmaksas apliecinošu dokumentu, saņem izziņu Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā   vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

  1. Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai un juridiskai personai);
  2. Pieprasītāja pase vai personas apliecība (ID) un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
  3. Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
  4. Pašvaldības nodevas apmaksas apliecinošs dokuments

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Iedzīvotāju reģistra likums

Iesniegumu likums

MK 15.02.2011. noteikumi Nr.130 ’’Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība’’

MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 ’’Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra’’

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

 

30 dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

Kategorijas

Dzīves vieta

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums