PAŠVALDĪBA SKAIDRO 10. AS “Madonas ūdens” atgādina saviem klientiem par norēķinu kārtību un tās likumisko pamatojumu Madonas pilsētā un pagastos uzņēmuma apkalpes zonā.

iesūtīts: 2018.04.19 19:35
AS “Madonas ūdens” ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenie uzdevumi ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Jau vēsturiski, kopš 1995.gada, Madonas pilsētā, pastāv tiešo maksājumu sistēma, tas ir dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks slēdz līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju, visus aprēķinus un rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu sniedzējs. Šāda sistēma iedibināta un uzturēta, jo daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs nebija un arī pašlaik nav spējīgs veikt katra dzīvokļa patēriņa uzskaiti, iekasēšanu un pēc tam savlaicīgu pilna apmēra norēķināšanos ar pakalpojuma sniedzēju. Lai nodrošinātu vienmērīgu un pozitīvu uzņēmuma naudas plūsmu, pakalpojuma sniedzējs, AS “Madonas ūdens” uztur tiešo norēķinu sistēmu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.

Normatīvie akti, tanī skaitā iepriekšējo, Madonas pilsētas 2003.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.2 “Madonas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 1.4.punkts noteica, ka AS “Madonas ūdens” valdījumā un apkalpes zonā ir pievadi daudzdzīvokļu mājām līdz mājas ārējai sienai. Tātad AS “Madonas ūdens” norēķiniem ir tiesīga izmantot māju kopējos mērītājus, jo māju iekšējie tīkli nav un nekad nav bijuši AS “Madonas ūdens” pārziņā, līdz ar to pakalpojumu sniedzējs, lai gan izraksta rēķinu katram dzīvokļa īpašniekam, taču nenes atbildību par noplūdēm mājas iekšējos tīklos vai par neprecīzu ūdens patēriņa deklarēšanu vai nedeklarēšanu vispār, ko veic dzīvokļu īpašnieki. Par to ir atbildīgi tikai paši dzīvokļu īpašnieki.

2004.gada februārī Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja AS “Madonas ūdens” pakalpojumu tarifus, aizrādot, ka turpmāk tarifu aprēķinā jāvadās no 2001.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Būtībā jāievieš dzīvē šo noteikumu 65.punkts, kas nosaka, ka tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas ir par ūdens padevi līdz ūdens skaitītājam lietotāja ēkā vai būvē vai līdz ievadam ēkā vai būvē.

Jau 2004.gada sākumā Madonas ūdens bija aprīkojusi visus daudzdzīvokļu māju ievadus ar uzskaites mēraparātiem. Tajā pašā gadā AS “Madonas ūdens” uzsāka rēķinu izrakstīšanu klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz klientu deklarētajiem dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem. Kā informācija, katrā rēķinā tika atspoguļots mājas kopējais ūdens patēriņš, radusies starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējo patēriņu un informācija par to, kāds būtu maksājums, ja šo starpību sadalītu proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam. Šāda iedzīvotāju informēšanas kampaņa tika īstenota vairāk kā gadu, līdz pat 2005.gada rudenim. Šajā laikā vidējā starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējā ievada skaitītāja rādījumu bija vairāk kā 20%. AS “Madonas ūdens” veica ļoti intensīvu izskaidrojošo darbu dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājam gan par māju iekšējo tīklu tehniskā stāvokļa nozīmību, gan par vienlaicīgas un precīzas dzīvokļu skaitītāju rādījumu deklarēšanas nozīmību.

2005.gada 30.jūnijā, pēc ilgstošas sabiedriskās apspriešanas, Madonas pilsētas dome izdeva saistošos noteikumus Nr.3 “Par kārtību, kādā tiek aprēķināta un veikta samaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Madonas pilsētā”, ko vēlāk atcēla, jo Vides un reģionālās attīstības ministrija uzskatīja, ka noteikumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iekšējs normatīvais akts. Līdz ar to, 2005.gada 30.augustā, AS ”Madonas ūdens” padomes sēdē (prot. Nr.4) tiek apstiprināti AS ”Madonas ūdens” noteikumi “Par kārtību, kādā tiek aprēķināta un veikta samaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Madonas pilsētā”, kas tad arī paredz norēķinus ar klientiem vadoties no mājas kopējā skaitītāja un skaitītājiem dzīvokļos. Šo noteikumu 11.punkts nosaka, ka ēkas īpašnieks vai ēkas telpu lietotāji, ja tie likumā noteiktā kārtībā pieņēmuši kopīgu lēmumu, var slēgt vienošanos ar AS ”Madonas ūdens”  par citu patērētā ūdens daudzuma paziņošanas kārtību, kā arī par citu veidu kā tiek apmaksāta starpība, kas radusies starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļu skaitītāju summu. Tātad, ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ir izvēlējušies citu ūdens apmaksas kārtību, tad spēkā ir izvēlētā kārtība, visos pārējos gadījumos piemērojami vispārīgie noteikumi.

Ņemot vērā visas būtiskās izmaiņas norēķinos ar klientiem, AS “Madonas ūdens” jau 2005/2006.gadā uzsāka plānveidīgu līgumu pārslēgšanu ar klientiem (dzīvokļu un individuālo māju īpašniekiem). Abonentu skaits tikai Madonas pilsētas daudzdzīvokļu mājās ir aptuveni 2500. Situācija ar līgumu pārslēgšanu ir dažāda, lielākā daļa atsaucas uzaicinājumam un pārslēdz līgumus, daļa dzīvokļu īpašnieku atrodas ārzemēs, daļa paziņo, ka viņus viss apmierina un tālākas darbības neveic, daļa vispār nereaģē, bet veic norēķinus ievērojot norēķinu kārtību. Ļoti neliela daļa, piedāvātajos līguma grozījumos, izsvītro noteiktus (viņiem neizdevīgus punktus no līguma), kas galvenokārt skar norēķinus pēc mājas kopējā skaitītāja.  Dzīvokļu īpašniekiem, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sasaucot kopsapulci, nekas nav traucējis izvēlēties citu norēķinu kārtību par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem un  vairākas mājas to arī ir izmantojušas. Pašlaik runa ir par dažiem atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, kas visādos veidos izvairās no līguma slēgšanas un neveic maksājumus atbilstoši norēķinu kārtībai. Uz šo brīdi tie ir astoņi abonenti no 2538, kuri neveicot pilnu maksājumi ir uzkrājuši parādsaistības no 75,00 EUR līdz 463,00 EUR. Ja runa ir par laika periodu no 2005.gada nogales līdz, piemēram, 2008.gada februārim, tad galvenais arguments norēķinu kārtības pielietošanai ir tāds, ka katra dzīvokļa īpašnieka noslēgtajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā, kuru viņš ir noslēdzis ar savas mājas apsaimniekotāju, cita starpā, ir iekļauts sekojošs punkts:

„…Par elektroenerģiju, apkuri, ūdeni, kanalizāciju, telefonu, kabeļtelevīziju un internetu Dzīvoklī Dzīvokļa īpašnieks maksā šo pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šī pakalpojuma sniedzēja noteikumiem”

Kā arī jāņem vērā tas, ka, ja lielākā daļa kopīpašumā esošo dzīvokļu īpašnieki ir akceptējuši un pieņēmuši kādu norēķinu kārtību, tad tāda pati kārtība ir jāievēro visiem kopīpašuma īpašniekiem, lai ievērotu vienlīdzības un vienādas attieksmes principu.

Bez iepriekš minētā, vēl jāņem vērā, ka, dzīvokļa īpašniekam, pamatojoties uz “Dzīvokļa īpašuma likuma” 10.panta pirmās daļas 3.punktu, ir pienākums norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, t.sk. auksto ūdeni un kanalizāciju. Šis pienākums izriet no likuma, neatkarīgi no tā vai līgums ir noslēgts vai nav.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, varam droši apgalvot, ka AS “Madonas ūdens” ir ieguldījis ļoti lielu darbu norēķinu sistēmas sakārtošanā ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem. Lielākā daļa iedzīvotāju ir apmierināta par šo norēķinu sistēmu, par to liecina fakts, ka uzsākot šīs darbības 2005.gadā, vidējā starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējā ievada skaitītāja rādījumu bija vairāk kā 20%, bet pašlaik šī starpība, jau vairākus gadus, ir zem 10%. Tas ir panākts ar AS “Madonas ūdens” darbinieku rūpīgu skaidrojošo darbu, un palīdzību rast tehniskos risinājumus zudumu samazināšanai daudzdzīvokļu māju iekšējos tīklos.

Ja Jums ir lielāka interese par to kā samazināt ūdens starpības daudzdzīvokļu mājās, par dažādiem ūdens skaitītājiem, tanī skaitā attālināti nolasāmiem, vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar ūdens uzskaiti – laipni aicināti uz AS “Madonas ūdens”, labprāt padalīsimies ar savu pieredzi.


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju sagatavoja: AS “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums