Karjeras atbalsta pasākumi Madonas Valsts ģimnāzijā


‌2018./2019.mācību gadā Madonas Valsts ģimnāzijā (turpmāk MVĢ) turpinās mērķtiecīgs, daudzpusīgs  karjeras attīstības atbalsta (turpmāk KAA) darbs.  Tas notiek  saskaņā ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu, sadarbojoties  iestādes pedagogiem, skolēnu  vecākiem, absolventiem, uzņēmējiem, kā arī  valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. Daudzi vērtīgi karjeras izglītības pasākumi tiek īstenoti, piesaistot  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs” finansējumu. Tas skolēniem  paver plašākas iespējas iepazīsties ar dažādām profesijām, darba pasauli, izpētīt tālākās izglītības iespējas, attīstīt pašvērtējuma un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī  MVĢ skolēni ir piedalījušies 5 karjeras attīstības atbalsta pasākumos ar ESF projekta  ietvaros.


01.11.2018.  7.klašu 33 skolēni piedalījās KAA pasākumā “Profesiju kaleidoskops”, plašinot priekšstatu par darba pasauli - iepazīstot IT speciālista, psihologa, sabiedrisko attiecību speciālista, policista, bibliotekāra, agronoma  profesijas,  dažādus  karjeras  ceļus. Diskutējot ar dažādu profesiju pārstāvjiem, skolēniem veidojās izpratne par darba vidi, ikdienas amata pienākumiem, nepieciešamo izglītību, spējām un prasmēm attiecīgajā darbības jomā. Novērtējot pasākumu, kā interesantāko aspektu un vērtīgāko ieguvumu skolēni  atzina profesionāļu karjeras stāstus un  ieteikumus no viņu personiskās pieredzes.

Kā norādīja lielākā daļa pasākuma dalībnieku, tas palīdzēja saprast, kurā jomā vēlētos vai nevēlētos strādāt nākotnē, lika padomāt par savām interesēm un spējām saistībā ar iespējamo nākotnes profesiju. Skolēni  bija ieinteresēti  arī patstāvīgi  papildināt savas zināšanas par profesiju daudzveidību, izmantojot interneta vietni  www.profesijupasaule.lv un citus izziņas avotus.

06.11.2018. MVĢ 9.-12.klašu skolēniem, kuriem ir interese par medicīnu ( un tādu, pēc skolēnu aptauju rezultātiem, ir diezgan daudz ) bija lieliska iespēja tuvāk iepazīties  ar interesējošo jomu  VIAA organizētajā seminārā Madonā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.

Seminārā piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes pāstāvji, kas pastāstīja par Latvijas medicīnas attīstību un nākotnes izaicinājumiem, kā arī par to, kā RSU tiek organizēta medicīnas un veselības aprūpes izglītība. Interesanti, ka par studiju procesu varēja uzzināt no pašiem studentiem, uzklausīt viņu viedokli un padomus skolēniem- kam jau tagad, mācoties ģimnāzijā, vairāk jāpievērš uzmanība, kā izvēlēties studiju programmu atbilstoši savām spējām.

Būtiski, ka skolēni tika iepazīstināti arī ar  iespējām medicīnas nozarē studēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādē- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, apgūstot kādu no 9  darba tirgū ļoti pieprasītām profesijām veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā: māszinības, ārstniecību, estētisko kosmetoloģiju, ārstniecisko masāžu, sociālo rehabilitāciju u.c.

Aizraujoša bija  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas praktiskā laboratorija “Studenti par studijām medicīnas koledžā”, kur ikviens semināra dalībnieks varēja vērot, kā paraizi veikt injekcijas, un arī praktiski pats to pamēģināt. Skolēni tika iepazīstināti ar Latvijas Universitātes Medicīnas  fakultātes piedāvātajām studiju programmām un darba iespējām.

Viens no darba virzieniem medicīnas jomā ir ārsta palīga darbs neatliekamās palīdzības dienestā. Par to izsmeļoši, ar dažādu situāciju analīzi un praktiskiem demonstrējumiem strāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji. Glābt un saglabāt cilvēku dzīvības-  tā ir neatliekamās palīdzības misija, kas ietver gan darbu brigādēs, gan operatīvās vadības centrā.

Par mediķa daudzpusīgajām darba iespējām laukos stāstīja Madonas slimnīcas medmāsa Ingrīda Rieksta, kas šobrīd strādā par medmāsu reanimācijas nodaļā.

Noslēgumā semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Madonas slimnīcu un iepazīt mediķu darba vidi, ikdienas gaitas un pienākumus.


‌24.11.2018. Madonas Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu 18 skolēni piedalījās Madonas novada KAA pasākumā “Madonas novada uzņēmēju diena- izziņas avots”. Skolēni, startējot divās komandās, iesaistījās spēlē “Uzņēmēju bingo”. Atraktīvā veidā saliedētās komandas pasākuma laikā veica uzdevumus, kas rosināja iepazīt Madonas novada uzņēmumus, uzņēmējdarbības formas, nozares, profesijas. Izmantojot darba lapas, skolēni intervēja uzņēmējus, noskaidroja viņu ceļu līdz uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī uzņēmuma vadīšanas plusus un mīnusus, analizēja informāciju un sagatavoja komandas prezentāciju. Papildu informācijas ieguvei skolēni varēja izmantot arī interneta un citus pieejamos resursus.  Skolēni atsauksmēs atzīmēja pozitīvo sadarbības gaisotni, darbojoties komandā, iespēju īsā laikā iegūt daudz informācijas par uzņēmējdarbību, Madonas novada zināmiem un jauniem uzņēmējiem, viņu produkciju un darba specifiku. 
‌‌ 

Ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs”  finansējumu Madonas Valsts ģimnāzijas Karjeras dienas ietvaros 28.11.2018. Madonas kultūras nama zālē notika KAA nodarbība-  lekcija 11.-12.klašu skolēniem “Tava karjera tavās rokās”. Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar būtiskajām tendencēm darba tirgū tagad un nākotnē, kā arī attīstīt kritiskās domāšanas un pašvadības prasmes karjeras mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Vidzemes Augstskolas lektore, karjeras konsultante Agita Šmitiņa,  iepazīstinot skolēnus ar dažādiem karjeras stāstiem, uzsvēra motivācijas lomu karjeras lēmuma pieņemšanā, spēju kritiski izērtēt iespējamos karjeras ceļus sasaistē ar savām interesēm, spējām, vērtībām. Skolēniem patika, ka nodarbībā viņi bija ne tikai klausītāji, bet arī, izmantojot viedierīces,  interaktīvi iesaistījās situāciju modelēšanā  un kopīgi mācījās pieņemt izsvērtu karjeras lēmumu. 


‌9.un 10.klašu skolēnus vairāk pievērsties jautājumam par savas karjeras attīstību rosināja KAA pasākums 29.11.2018. “Tiešie un netiešie mērķi- kā mācības šodien ietekmē profesionālo karjeru nākotnē”. Pasākuma ietvaros visi 9.-10.klašu skolēni piedalījās lektora, karjeras konsultanta Mārtiņa Geidas vadītajā lekcijā, bet pēc tam darbs notika trīs grupās. Lekcijā, balstoties uz situāciju analīzi, skolēni uzzināja par dažādiem mītiem un patiesībām karjeras lēmumu pieņemšanā un to īstenošanas plānošanā. Interesanta izvērtās diskusija par to, kas  un kāpēc var būt spēcīgākā motivācija mācībās un karjeras izvēlē. Tas rosināja domāt par savām vērtībām, rakstura īpašībām un to, kā tas var ietekmēt karjeras izvēli un attīstību.

Gatavojoties šim pasākumam, skolēni veica pašvērtējumu, izpildot lektora sagatavoto anketu “Karjeras izvēle”. Tas ikvienu rosināja atsaukt atmiņā visas profesijas un nodarbošanās, kuras ir interesējušas līdz šim brīdim, mīļākās spēles, apkārtējo cilvēku un notikumu ietekmi uz nākotnes profesijas izvēli, mīļākos mācību priekšmetus, vērtīgākās rakstura īpašības sevī un citos cilvēkos. Grupu nodarbībās M.Geida mācīja saskatīt kopsakarības un analizēt informāciju, ko sniedz pašvērtējuma anketas, padomāt par to, kā šobrīd šķietami nelietderīga informācija, ko mācās skolā, var noderēt nākotnē, kā šodien pieļautās kļūdas var ietekmēt karjeras lēmuma pieņemšanu un mērķu sasniegšanu nākotnē.

Pēc skolēnu atsauksmēm var secināt, ka nodarbība jauniešus neatstāja vienaldzīgus- lielākajai daļai tā šķita ļoti interesanta un noderīga, patika lektora spilgtā personība, spēja iesaistīt dalībniekus diskusijā, dažiem lekcija nelikās īsti saprotama vai vilšanos sagādāja tas, ka netika sniegta konkrēta atbilde par atbilstošāko nākotnes profesiju. Katrā ziņā pasākuma dalībnieki tika rosināti kritiski domāt, attīstīt pašvadības prasmes,  domāt par savu mācīšanos: kā es mācos, kāpēc man tas ir svarīgi, ko vēl man vajadzētu apgūt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.


14.12.2018. Madonā Junior Achievement Latvia programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ( turpmāk SMU) ietvaros notika Ziemassvētku tirdziņš “Cits bazārs”.  Tirdziņā- konkursā savas darbības rezultātu demonstrēja vairāk nekā 70 SMU no dažādām Latvijas vietām, tajā skaitā arī 8 Madonas Valsts ģimnāzijas SMU:“ Tone up”, “Karika”, “Short Giraffe”, “Branch&Hang”, “Quicktea”, “Grab&Go”, CAR.NAP”, “Photo Square”.  Tie ir jaunieši, kuri ne tikai interesējas par uzņēmējdarbību, bet, ekonomikas skolotājas Ivetas Vabules iedvesmoti un atbalstīti, ir spējuši arī izveidot savu mācību uzņēmumu. Tirdziņa apmeklētājus un žūriju iepriecināja lielā SMU produktu daudzveidība, kvalitāte un inovācijas. Patīkami, ka visi Madonas Valsts ģimnāzijas SMU saņēmu kādu nomināciju vai simpātiju balvu, kas motivē jauniešus turpināt un pilnveidot uzsākto darbību. Sasniegumi apliecina, ka darbošanās SMU ir lieliska iespēja attīstīt tādas kompetences kā jaunrade, pašiniciatīva, uzņēmējspēja un problēmu risināšana.‌‌Informāciju sagatavoja: S.Jansone
‌Madonas Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums