INFORMĀCIJA PAR ATBALSTU UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

iesūtīts: 2022.04.04 18:07
Šī gada 5. martā spēkā stājās «Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums». Tas paredz atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šā likuma izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieku statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļiem.

Ukrainas iedzīvotāji var pieteikties atbalsta saņemšanai

sociālajā dienestā

Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas lūgt piešķirt šādus pabalstus:

 • GMI pabalstu – 109 eiro pirmajai personai un 76 eiro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā mēnesī;
 • pabalstu krīzes situācijā – 272 eiro pilngadīgai personai un 190 eiro par bērnu. Šis pabalsts ir vienreizējs un var saņemt tikai tad, kad ir sakārtojuši PMLP savu statusu (vīza vai termiņuzturēšanās atļauja);
 • pabalsts atsevišķu izdevumu atmaksai – atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam, tikai bez materiālas situācijas izvērtēšanas, tātad bez atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
 • cits materiālais atbalsts vai sociālais pakalpojums atbilstoši personas individuālajām vajadzībām, kas var ietvert pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus un pakalpojumus atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam un bez materiālas situācijas izvērtēšanas;
 • mājokļa pabalsts piešķirams, ja noīrēts mājoklis (noslēdzot īres līgumu).

Pabalstu saņemšanai ir jāraksta iesniegums; likums paredz, ka materiālā situācija netiek vērtēta, bet notiek saruna ar katru Ukrainas civiliedzīvotāja ģimeni, ko piefiksē sociālās situācijas izvērtēšanas anketā, un sociālais dienests pieņem lēmumu par nepieciešamo atbalstu. Pirmos sešus kalendāra mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

Atbalstu «Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām» darbības programmas ietvaros varēs saņemt arī Ukrainas iedzīvotāji. Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

 • 2 pārtikas pakas;
 • 1 higiēnas un saimniecības preču paku;
 • 2 papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem;
 • 1 papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem;
 • 1 paka gadā ar mācību piederumiem ģimenēm, kurās ir sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni.

Atbalsts ārkārtas aizbildnim

Ārkārtas aizbildnim par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju bez vecāku pavadības aprūpi pienākas atbalsts:

 • Atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu - 171 eiro mēnesī neatkarīgi no bērnu skaita;
 • Pabalsts bērna uzturammēnesī nedrīkst būt mazāks par:

 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai,

 258 eiro par bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai,

 • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei - atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam apmēram, kāds noteikts audžuģimenē ievietotajiem bērniem (var aizvietot, izsniedzot apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas).

Atbalsta saņemšanai ārkārtas aizbildnis iesniedz rakstisku iesniegumu pašvaldībā, kuras bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārkārtas aizbildņa iecelšanu. Atbalstu izmaksā no šīs pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldība var lemt par papildu nepieciešamo pakalpojumu piešķiršanu bērna sociālās situācijas uzlabošanai. Pēc bērna pilngadības sasniegšanas pašvaldība pabalstu bērna uzturam turpina izmaksāt pašam bērnam līdz viņa 19 gadu vecuma sasniegšanai. Atbalsta izmaksas pašvaldībai kompensē valsts.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palīdzēs 

Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast darba iespējas Latvijā

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam.

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

 • Sākumā jānokārto nepieciešamie dokumenti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), lai saņemtu ilgtermiņa vīzu saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.

Kur meklēt atbalstu darba meklēšanā?

 • NVA piedāvā informāciju par vakancēm, kā arī nodrošina sadarbību ar darba devējiem darba sameklēšanā. NVA bezmaksas tālrunis Ukrainas civiliedzīvotājiem par nodarbinātības iespējām, NVA pakalpojumiem, bezdarbnieka statusa iegūšanu - 80 200 206.

Kādu atbalstu varēs saņemt?

 • NVA nodrošina iespēju piedalīties pasākumos, kas sekmē darbā iekārtošanos, piemēram, karjeras konsultācijas, informācija par Latvijas darba tirgu, latviešu valodas kursi u.c.

Uzsākot darba attiecības, NVA izmaksās vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (500 eiro).

Vai varēs strādāt bez latviešu valodas zināšanām?

 • Darba devējam būs atļauts nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez latviešu valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Saziņas nodrošināšana darba pienākumu izpildei būs devēja atbildība.  

Izņēmumi atsevišķās profesijās

 • Ir paredzēti izņēmumi atsevišķām profesijām, piemēram, Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas varēs strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi varēs strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību).


Tiesisko regulējumu Ukrainas nepilngadīgo bēgļu atbalstam nodrošinās 

bāriņtiesa

Nepieciešams nodrošināt maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā, bērniem, kas ieradušies Latvijā bez vecāku pavadības.

1. Ja bērns nav ieradies grupā ar citiem bērnunama bērniem:

 • Ģimene vai persona, kura ir ieguvusi audžuģimenes, aizbildņa, adoptētāja vai viesģimenes statusu – var vērsties bāriņtiesā ar iesniegumu tikt ieceltai par ārkārtas aizbildni.
 • Pēc kara darbības izbeigšanās bērni tiks atgriezti atpakaļ Ukrainā, kur atbilstoši Ukrainas normatīvajiem aktiem tiks vērtēta katra bērna situācija un atbilstoši tai pieņems lēmumus par bērna turpmāko aprūpi. Līdz ar to šo bērnu adopcija Latvijā ir aizliegta.

2. Ja bērns ieradies Latvijā pie paziņām, radiem vai draugiem bez saviem vecākiem:

 • Pieaugušajam no ģimenes ir jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā ar iesniegumu par viņa iecelšanu par bērna ārkārtas aizbildni.
 • Bāriņtiesa vērtēs šo pieaugušo piemērotību, kā arī noskaidros bērna viedokli par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu, ja bērns var to formulēt, ņemot vērā viņa vecumu un brieduma pakāpi.

3. Ja bērns ieradies Latvijā kopā ar citu ukraiņu ģimeni, bet bez saviem vecākiem:

 • Šai ģimenei ir jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu tikt ieceltai par ārkārtas aizbildni. Bāriņtiesa izskata iespēju iecelt bērnam ārkārtas aizbildni no ģimenes locekļu vidus.
 • Bāriņtiesa veic pārrunas ar potenciālo ārkārtas aizbildni, noskaidrojot visu informāciju par attiecībām ar konkrēto bērnu, motivāciju un spējām kļūt par ārkārtas aizbildni. Bāriņtiesa obligāti noskaidro bērna viedokli, ņemot vērā bērna vecumu un brieduma pakāpi.

4. Ja Latvijā ierodas bērnu grupa no Ukrainas bērnu nama:

 • Bērni tiek ievietoti aprūpes iestādēs kopā, saglabājot viņu pēdējo drošības balstu – viņiem zināmus cilvēkus. Bāriņtiesa par bērnu likumisko pārstāvi ieceļ bērnu aprūpes iestādēs vadītāju.

Ja bērni ir izteikuši, ka nevēlas tikt šķirti un ievietoti ģimeniskā vidē, tad bāriņtiesa, ņemot vērā bērnu viedokli, var nevērtēt iespēju bērniem nodibināt ārkārtas aizbildnību. Bāriņtiesas darbinieks pieņem vienpersonisku lēmumu divu darbdienu laikā par bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.


Pabalsti par bērnu, kurus piešķir 

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

Valsts sociālos pabalstus ģimenēm ar bērniem piešķir tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri kopā ar bērniem uzturas Latvijā.

1. Bērna piedzimšanas pabalsts - vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu. Pabalsta apmērs ir 421,17 eiro. Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, ja bērns ir piedzimis Latvijā pēc 2022. gada 24. februāra.

Pabalstu noteiktās situācijās piešķir arī tad, ja bērnam iecelts ārkārtas aizbildnis. Tādā gadījumā  pabalstu piešķir, ja ārkārtas aizbildnība ir nodibināta līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu un pabalsts jau nav izmaksāts citai personai.

2. Bērna kopšanas pabalsts -  piešķir vienam no bērna vecākiem:

 • par bērnu vecumā līdz pusotram gadam - 171 eiro mēnesī;
 • par bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem - 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • vecākam, kurš kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • vecākam, kurš kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

3. Ģimenes valsts pabalsts - piešķir vienam no bērna vecākiem:  

 • par vienu bērnu – 25 eiro mēnesī;
 • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu) mēnesī;
 • par trīs bērniem – 225 eiro  (75 eiro par katru bērnu) mēnesī;
 • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam. Ja bērns pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis nav stājies laulībā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts  pabalstu piešķir un izmaksā par periodu, par kādu izsniegts uzturēšanās dokuments Latvijā –  ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, bet ne agrāk kā sākot ar 2022. gada 5. martu.

Bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru piešķirts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Ja otrs bērna vecāks strādā vai uzturas citā ES vai EEZ valstīs, tiek piemēroti Regulas 883/04 noteikumi.

Lai saņemtu valsts sociālos pabalstus, jāiesniedz iesniegums VSAA. 


Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) kompetence

Ukrainas valstspiederīgo statusi:

 • Ja personai ir derīgs ceļošanas dokuments (UA biometriskā pase vai UA ārzemju pase, kas izsniegta iepriekš), tiek izsniegta ilgtermiņa VĪZA uz laiku līdz vienam gadam.
 • Ja personai ir dokuments, bet nav ceļošanai derīgs dokuments (UA ID-karte, UA vecā iekšzemes pase), tiek piešķirta termiņuzturēšanās atļauja.
 • Ja personai ir tikai pases kopija, tad PMLP veic anketēšanu un virza uz patvērumu procedūru.
 • Ja persona ir bez dokumentiem un ar ierobežotu rīcībspēju, tad jāvēršas Ukrainas vēstniecībā, kur identificēs personu un izsniegs A4 formāta dokumentu, ar ko persona vērsīsies PMLP.


Informāciju apkopoja: Ilze Fārneste

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums