Aktualitātes izglītībā Madonas novadā

iesūtīts: 2020.05.25 16:28
2019./2020. mācību gads ir gandrīz noslēdzies. Šoreiz - valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos- lielākajai daļai skolēnu mācību gada nogale ir aizritējusi attālinātā režīmā, bez kopīgiem skolas pasākumiem un jautriem svētku mirkļiem klases kolektīvā.

Tomēr izglītības iestāžu labā pieredze rāda, ka arī attālināti ir iespējams ne tikai nosūtīt un saņemt mācību uzdevumus, bet arī rast dažādus veidus, kā uzturēt dzīvu emocionālo saikni  starp klasesbiedriem, skolēniem un skolotājiem, kopā izvērtēt šajā neparastajā laikā piedzīvoto, pārdzīvoto un sasniegto. Grūtību pārvarēšana  prasa daudz spēka, bet arī dara mūs stiprus, attīsta radošumu, atklāj un pilnveido spējas,  kuras iepriekš nemaz neesam apzinājušies vai pietiekami novērtējuši.  Kopumā par attālināto mācību norisi var teikt, ka  process ir bijis pietiekami veiksmīgs. Īsā laikā, pedagogiem savstarpēji sadarbojoties un meklējot labākos risinājumus attālinātu mācību organizēšanā, izglītības iestādes ir praktiski uzsākušas lietpratībā  balstītas mācīšanās ieviešanu. Ja arī kāds mazāk svarīgs jautājums no mācību plānā paredzētā nav pilnībā apgūts vai saņemtais vērtējums kādā no mācību priekšmetiem nav tik augsts, kā cerēts, to ir iespējams izlīdzināt un pilnveidot nākamajā gadā. Būtiski, ka skolēni ir spējuši attīstīt  tādas dzīvei nepieciešamās prasmes kā laika plānošana, pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jēgpilna tehnoloģiju izmantošana un citas. Tas ir nozīmīgs ilgtermiņa ieguvums. Par to  jāsaka liels paldies ne tikai skolotājiem, bet arī  izglītojamo ģimenēm.  Ļoti liela nozīme ir bijusi vecāku atbalstam, spējai būt līdzās un palīdzēt saviem bērniem -  gan ar padomu vai skaidrojumu mācībās, gan sapratni, iedrošinot un nomierinot šaubu vai neveiksmju brīžos. Domāju, ka šis saspringtais, kopā aizvadītais laiks ir ļāvis dziļāk iepazīt un  novērtēt vienam otru. 

Mācību gads vēl turpinās 9. un 12.klašu skolēniem, kā arī profesionālo izglītības iestāžu noslēguma kursa audzēkņiem, kuriem  no 13.maija ir atļauts  apmeklēt  klātienes konsultācijas, lai  uzlabotu mācību sasniegumus, labāk sagatavotos attiecīgā izglītības posma noslēgumam un izglītības turpināšanai nākamajā pakāpē.  9. klašu skolēniem šogad valsts  pārbaudes darbi ir atcelti, un no 12. jūnija viņi varēs saņemt apliecības par pamatizglītības ieguvi.

Savukārt 12.klases skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu noslēguma kursa audzēkņiem eksāmeni  ir jākārto, jo iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citu valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni: vienā svešvalodā (pēc izvēles), latviešu valodā un matemātikā. Ceturtais jeb izvēles eksāmens šogad nav obligāts, tomēr liela daļa novada 12.klašu skolēnu ir nolēmuši to kārtot, lai varētu iestāties izvēlētajā augstskolā. Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmeni notiks, ievērojot noteiktus epidemioloģiskās drošības pasākumus, par galveno izvirzot audzēkņu un pedagogu veselību.  Mācību gada nogale, mācoties  attālināti, ir aizritējusi emocionāli saspringti, neziņā par turpmākām prasībām un ierobežojumiem,  tādēļ  Valsts izglītības satura centrs (VISC) pārbaudes darbu programmās ir veicis izmaiņas: samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi, ir pārskatīti vērtēšanas kritēriji, samazināts eksāmenu ilgums (līdz 3 stundām), svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas. Pēc VISC sniegtās informācijas-  “jaunu, iepriekš nepazīstamu uzdevumu pievienošana eksāmenos nebūs”. 

Vēlēsim ikvienam skolēnam pārliecību par saviem spēkiem, optimismu, veiksmi un panākumus pārbaudes darbos!


Darbs norit arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un bērnu vajadzības, pirmsskolas turpinās strādāt dežūrgrupu režīmā. Grozījumi valdības ārkārtējās situācijas rīkojumā paredz arī iespēju (atbilstoši vecāku izvēlei) no 12.maija organizēt 5-6 gadus veco bērnu mācību procesu klātienē, lai nodrošinātu sagatavošanos 1.klasei. Madonas novada pašvaldība ir lēmusi, ka klātienes mācības šiem bērniem tiks nodrošinātas jūnijā.

Klātienē no 2020.gada 12.maija drīkst organizēt arī sporta treniņus (nodarbības), ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Ticot, ka epidemioloģiskā situācija valstī attīstīsies pozitīvi, vasarā varētu organizēt arī bērnu nometnes.

Vasarai, saulei, labām domām un kopības sajūtai ir dziedinošs spēks. Lai visiem skolēniem, viņu ģimenēm un pedagogiem vasarā izdodas atpūsties, stiprināt veselību un  smelties spēku jauniem darbiem!


Turpmākās izglītības iespējas skolēniem vidējās izglītības pakāpē

Ar jauno 2020./2021.mācību gadu Latvijas skolās tiks uzsākta pilnveidotā - lietpratības pieejā balstītā - mācību satura pakāpeniska ieviešana.

Atbilstoši jaunā pamatizglītības standarta prasībām no 2020.gada 1.sptembra mācīties sāks 1.klases, 4.klases un 7.klases skolēni.

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu mainīsies arī veids, kā organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Jau šajā vasarā skolēniem, kas 1. septembrī uzsāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā.

Visās vidusskolās Latvijā tiks mācīti pamata mācību priekšmeti no visām (7) mācību jomām. Tie veidos 2/3  no mācību satura, un tas visiem skolēniem būs līdzīgs. Šie vispusīgie zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos skolēnam plašu redzesloku un plašas izvēles iespējas nākotnē. Kopējā mācību slodze vidusskolēniem saglabāsies tikpat liela kā līdz šim – 36 stundas nedēļā.

Jaunā pieeja vienlaikus paredz iespēju izvēlēties, kādā dziļumā, atkarībā no savām interesēm, katru mācību jomu apgūt. Skolēni varēs izvēlēsies un apgūt 3 padziļinātos kursus, kurus mācīties augstākajā mācību satura apguves līmenī, veiks un aizstāvēs projekta darbu - pētniecības vai jaunrades, vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Skolas veido savu piedāvājumu - padziļināto kursu komplektus jeb “izvēļu grozus”, ņemot vērā gan skolas reālās iespējas, gan skolēnu vajadzības, intereses, nākotnes karjeras nodomus, kā arī valsts un novada  attīstības tendences. Lielākām skolām piedāvājums varētu būt plašāks, taču neviena skola Latvijā nepiedāvās visus padziļinātos kursus. Tāpēc skolēniem ļoti svarīgi saprast savas intereses un izskatīt piedāvājumu ne tikai vienā, bet vairākās skolās.

Lai skolēniem nodrošinātu daudzveidīgu padziļināto kursu pieejamību Madonas novadā un  pilsētā, šajā procesā ir iesaistījusies arī  pašvaldība. Sadarbībā ar skolu vadību ir pārrunātas katras izglītības iestādes turpmākās attīstības ieceres, resursi, īpašās iespējas, no skolēnu aptaujām gūtie secinājumi par pieprasījumu, lai kopā izveidotu sabalansētu, kvalitatīvu, starp skolām saskaņotu un skolēniem aktuālu izglītības programmu piedāvājumu Madonas novadā.

 

Informāciju sagatavoja: Sarmīte Jansone

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītāja vietniece

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »