TE IR DARBS! IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ SOCIĀLĀ PEDAGOGA AMATU MADONĀ

iesūtīts: 2020.12.16 10:38
Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto sociālā pedagoga amatu.


 Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistītie studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā;
 • vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze izglītības iestādē vai citā institūcijā darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • spēja identificēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa riskus, analizēt un risināt identificētās problēmas, modelēt socializācijas procesu, sadarboties profesionālajā jomā, veikt preventīvo darbu;
 • vēlme veicināt bērnu un jauniešu atbildības un pašrealizācijas iespējas;
 • prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, prognozēt, plānot un organizēt darbu, jāpiemīt disciplinētībai un precizitātei;
 • vēlme sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 • spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vismaz divās svešvalodās;
 • laba saskarsmes kultūra, spēja ievērot profesionālās ētikas normas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmās, interneta pārlūkprogrammām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi saistīti ar darbu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs:

 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa problēmas, kā arī noteikt sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi;
 • prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās;
 • modelēt socializācijas procesa norisi bērnu un jauniešu labvēlīgas attīstības sekmēšanai;
 • plānot un īstenot konkrēto sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā;
 • koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā;
 • plānveidīgi veikt preventīvo darbu, konsultēt vecākus;
 • prognozēt sociālo problēmu rašanos, analizēt saņemto informāciju par bērnu un jauniešu socializācijas procesu ietekmējošiem faktoriem;
 • lietot diagnostikas metodes bērnu un jauniešu socializācijas risku noteikšanā;
 • noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām lietvedības prasībām;
 • plānot un organizēt darbu, kā arī analizēt tā izpildi;
 • vadīt sociālpedagoģisko grupu darbu;
 • sadarboties ar skolas vadību, pedagogiem, izglītības psihologu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu EUR 940,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldība iestādēs strādājošajiem.

Iesniedzamie dokumenti: pieteikums (atbilstoši pielikumā pievienotajai pieteikuma formai), motivēta pieteikuma vēstule, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts Europass CV formā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendenti dokumentus iesniedz līdz 2021.gada 15.janvārim plkst.16.00:

 • personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;
 • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: pasts@madona.lv

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, pretendenti tiks aicināti uz kompetenču interviju.

Tālrunis uzziņām: 64860562; 26136230

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »