“Jānostiprina saikne starp iedzīvotājiem un pašvaldību.” Saruna ar Sandi Kalniņu, Dzelzavas un Sarkaņu pagastu pārvaldes vadītāju.

iesūtīts: 2020.07.08 13:17
Madonas novada pašvaldības domes 31. marta sēdē deputāti par pārvaldes vadītāju Dzelzavas un Sarkaņu pagastos iecēla tobrīd Gulbenes novada pašvaldības attīstības nodaļas energopārvaldnieku SANDI KALNIŅU.

Aprit jau otrais mēnesis, kopš Sandis Kalniņš stājies jaunajā amatā. Kaut arī iepriekšējā darba vieta viņam bija Gulbenes novadā, Madonas reģions jaunajam pārvalžu vadītājam nav svešs. Sanda Kalniņa dzimtā puse ir Dzelzava. Pēc Dzelzavas pamatskolas absolvēšanas izglītošanos viņš turpināja Madonas pilsētas 1. vidusskolā un pēc tam augstāko izglītību ieguva Rīgas tehniskās Universitātes Būvniecības, inženierzinātņu fakultātē, iegūstot kvalifikāciju Ēku būvniecības inženierzinātnēs. Pēc diviem Rīgā būvniecības nozarē nostrādātiem gadiem Sandis Kalniņš darbu privātajā sektorā galvaspilsētā nomainīja uz energopārvaldnieka darbu Gulbenes novada pašvaldībā. Šobrīd, nākamais solis karjeras izaugsmē ir pārvaldes vadītāja amats Dzelzavas un Sarkaņu pagastos. Par pirmajiem diviem mēnešiem jaunajā amatā, kā arī nākotnes iecerēm plašāk sarunā ar Sandi Kalniņu. 

- Pagājuši divi mēneši, kopš stāšanās jaunajā amatā. Vai šajā laikā jau ir izdevies iedzīvoties abos pagastos, iepazīt katra specifiku?

- Gan Dzelzavas, gan Sarkaņu pagasts man nebija sveši arī iepriekš, tādēļ sadzīviski grūtības neradās. Ja runājam par administratīvajiem jautājumiem, daudz palīdzēja abu pagastu pārvalžu darbinieku kolektīvs, kā arī pieredze Gulbenes novada pašvaldībā, kur, strādājot par energopārvaldnieku, ar daudziem administratīvā darba procesiem un attīstības projektu ieviešanu, vadību jau biju saskaries. Neraugoties uz to, šajā darbā ir daudz ko mācīties un katra diena sniedz jaunus izaicinājumus.

- Kas motivēja pieteikties uz divu pagastu pārvalžu vadītāja vakanci?

- Galvenā motivācija, un to minēju arī domes deputātiem, ir vēlme nostiprināt saikni starp Dzelzavas un Sarkaņu pagastu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, administrācijas darbiniekiem un pašvaldības administrāciju, politisko vadību. Lai iedzīvotāji justu, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Pārvaldes vadītāja loma šajā procesā ir būt vidutājam, vēstnesim, kurš pārredz situāciju savos pagastos, tiekas ar dažādas jomas pārstāvošiem iedzīvotājiem un jau tālāk sadarbībā ar centrālo administrāciju un lēmējvaru risina ar pagastu attīstību saistītos aktuālos jautājumus.

- Ir konkrētas iestrādes iepriekšminētās plaisas mazināšanai?

- Uzskatu, ka šajā jautājumā jābalstās uz pamatvērtībām un mūsdienīgiem risinājumiem savstarpējā komunikācijā. Tas sevī ietver regulāru tikšanos dažādos formātos ar pagastu iedzīvotājiem. Lai šis process būtu produktīvs, nepieciešams izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai iedzīvotāji būtu informēti par to, kas notiek viņu pagastos un novadā, kā arī būtu atvērti komunikācijas kanāli saziņai ar mani vai centrālo administrāciju un domi. Pie šiem risinājumiem šobrīd kopā ar kolēģiem citos pagastos aktīvi strādājam. Ja runājam par tradicionālajām pamatvērtībām komunikācijā ar iedzīvotājiem, jāpiemin arī pagastu informatīvie izdevumi. Diemžēl, Dzelzavas pagastā tāda vairs nav, taču Sarkaņos “Sarkaņu Ziņas” joprojām ir pieprasīts informācijas avots vietējiem iedzīvotājiem. Manuprāt, ir vairāki priekšnoteikumi, lai pagastu iedzīvotāji varētu aktīvāk iesaistīties sev svarīgu jautājumu aktualizēšanā, kā arī tos ietekmējošu lēmumu izstrādē un īstenošanā.

- Vai pirmajos divos mēnešos ir izdevies identificēt pirmos veicamos darbus katrā no pagastiem?

- Darbā stājos aprīļa beigās, līdz ar to daudzi lēmumi attiecībā uz pagastu pārvaldēm, apstiprinot pamatbudžetu un investīciju plānu, jau bija pieņemti. Mans uzdevums ir šos lēmumus apstiprinātā budžeta ietvaros izpildīt. Piemēram, Dzelzavas pagastā viens no šogad lielākajiem investīciju objektiem ir Dzelzavas pamatskola, kurā ierīkojam centrālapkuri un veicam iekštelpu kosmētiskais remontu. Bija nepieciešams sagatavot lēmumprojektu par papildu finansējuma piešķiršanu kosmētiskajam remontam, jo redzēju, ka ar sākotnēji piešķirtajiem līdzekļiem visam plānotajam remonta apjomam nepietiks. Lēmumprojekts tika sagatavots un pateicos novada pašvaldības domei par atbalstu, piešķirot papildu līdzekļus. Līdzīga situācija izveidojās ar Biksēres estrādi. Tās apgaismojuma tīkla rekonstrukcijai sākotnēji tika piešķirti 5000 eiro, taču veicot tirgus izpēti secinājām, ka ar šo summu darbu veikšanai nepietiks, tādēļ ar domes lēmumu tika piešķirts papildu finansējums. Ja runājam par veicamajiem un jau izpildē esošajiem darbiem, to abos pagastos netrūkst.

Dzelzavā, līdztekus jau minētajiem darbiem pamatskolas ēkā plānota Dzelzavas pils parka labiekārtošana, saglabājot vēsturiskos kokus; pārvalde plāno sistemātiski atjaunot ceļu virskārtu tajos pašvaldības ceļa posmos, kuros kursē skolēnu autobuss; reorganizācijas procesā ir Dzelzavas pansionāts un pārvaldes mērķis ir nodrošināt darbiniekiem labus daba apstākļus, savukārt, pansionāta klientiem, kvalitatīvu pakalpojumu; šobrīd veicam darbus, lai Dzelzavas centrā esošās iestādes aprīkotu ar optiskā interneta pieslēgumiem; notiek atsevišķu telpu grupu remonti gan speciālajā pamatskolā, gan bērnudārzā.

Plašs darba lauks ir arī Sarkaņu pagastā. Aprīļa nogalē Biksērē, 190 metru garumā tika noasfaltēts J. Ramaņa ielas posms; strādājam pie sporta laukuma izbūves līdzās multifunkcionālajam centram “Logs”; veiksim logu un durvju nomaiņu tautas namam “Kalnagravas”, kā arī daļai pašvaldības īpašumā esošajam dzīvojamajam fondam; kādreizējo kultūras namu “Airītes” pārveidosim par daudzīvokļu dzīvojamo māju, tādējādi uzlabojot situāciju  pašvaldības dzīvojamajā fondā. Drīzumā tiks pabeigti sprādziena seku likvidēšanas būvdarbi Sarkaņu bibliotēkas ēkas dzīvoklī.

Abos pagastos uz vasaras sezonu, pamatojoties uz nodarbinātības valsts aģentūras projektu, esam pieņēmuši darbā skolniekus, tādā veidā rodot papildspēkus pagastu saimniecisko jautājumu risināšanā. Esot uz vietas darba procesā man jau rodas idejas nākamajiem, stratēģiski nozīmīgajiem darbiem, kurus nepieciešams laikus plānot un iekļaut nākamā gada budžetā.

- Abu pagastu iedzīvotāji jau ir vērsušies pie Jums ar saviem jautājumiem?

- Līdz 9. jūnijam valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas liedza tikties klātienē, taču telefoniski esmu uzklausījis vairāku iedzīvotāju jautājumus gan saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem, gan sociālajiem jautājumiem. Kā pārvaldes vadītājs saņēmu arī interesantu iedzīvotāja lūgumu privātā īpašumā organizēt dziļurbuma rakšanu, kas gan nav manā kompetencē, taču labi ilustrē to plašo jautājumu klāstu, ar kuriem ikdienā jāsaskaras pārvaldes vadītājam. Man uz tiem jāmāk atbildēt, un šajā gadījumā, uzklausot iedzīvotāju, ieteicu, kur viņam ar savu jautājumu vērsties. 

Apzinos, ka pārvalžu vadītājus liela daļa pagastu iedzīvotāju joprojām uztver kā pagasta padomju priekšsēdētājus, kuri bija iedzīvotāju vēlētas amatpersonas ar plašākām pilnvarām. Šobrīd situācija ir cita un pārvaldes vadītājs, kopā ar pārvaldes administrāciju pārstāv novada izpildvaru pagasta teritorijā. 

- Jaunība pārvaldes vadītāja amatā vērtējama kā trūkums vai priekšrocība?

- Neizslēdzu, ka cilvēki pārbauda un vēl centīsies pārbaudīt, vai mana jaunība varētu būt trūkums vai drīzāk priekšrocība pārvaldes vadītāja amatā. Pats otru cilvēku nekad nevērtēju pēc viņa vecuma. Jāvērtē pēc konkrētiem darbiem, rīcības. Cilvēka darbi visprecīzāk parāda to, kāds viņš ir. Esmu pateicīgs gan Dzelzavas, gan Sarkaņu pagastu pārvalžu kolektīviem, kā arī pašvaldības administrācijai, kas mani ir pieņēmuši un pieņem arī manu dažkārt pārlieku lielo jaunības degsmi un enerģiju, kuru dažkārt nepieciešams piezemēt. Daudz savā starpā diskutējam, pārrunājam risināmos jautājumus. Jūtu, ka mūsu komanda kopumā ir spēcīga un vērsta uz sadarbību, kas nenoliedzami arī novadam kopumā ir ieguvums. 

- Kas, Jūsuprāt, ir abu pagastu stiprās puses, un kā tās izmantot, domājot par tālāku Dzelzavas un Sarkaņu attīstību?

- Sarkaņu pagasta stiprā puse, manuprāt, ir novada centra tuvums. Tas ļauj Biksēres ciematam veidoties kā Madonas guļamrajonam. Pagastu raksturo spēcīga kultūras dzīve, pašdarbības kolektīvi. Ir Sarkaņu amatu skola. Pagastam ir arī visi priekšnoteikumi attīstīties tūrisma jomā. Teritorija ir gleznaina, ar skaistu reljefu, nav blīvi apdzīvota. Pašvaldības lomai jāizpaužas gudrā pagasta teritorijas apsaimniekošanā, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas, kas vērstas uz Sarkaņu pagasta attīstību. Tāpat kā līdz šim, pagastā nepieciešams veicināt uzņēmējdarbību. Pašvaldības to var darīt, sakārtojot infrastruktūru, piemēram, ceļus. Pagastā nav daudz pašvaldības īres dzīvokļu. Tie pārsvarā ir privatizēti, taču priecē, ka pagastā iedzīvotāji aktīvi iesaistās sava īpašuma uzturēšanā. Tiek dibinātas biedrības, sagatavoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti, kas liecina par to, ka iedzīvotāji šo vietu uzlūko, kā savu pastāvīgo dzīves vietu, un dzīvokļi nepaliks bez iemītniekiem.

Ja runājam par Dzelzavas pagastu – tā stiprākā puse ir plašākais pašvaldības piedāvāto pakalpojumu klāsts, salīdzinot ar citiem novada pagastiem. Pagastā ir trīs izglītības iestādes, pansionāts, kultūras nams, divas bibliotēkas, Aizpurves ciemā liels pašvaldības īres dzīvokļu skaits, kas ir nozīmīgs resurss, jo kopumā pašvaldības dzīvojamais fonds nav plašs.

Dzelzavas pagastā noteikti jāsaglabā visas iepriekšminētās iestādes un tās jāattīsta. Katra no tām efektīvi strādā, sniedzot būtiskus pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem  un nodrošinot daudzas darba vietas.

- Viens vadītājs - divi pagasti. Kā izdodas sabalansēt rūpes par abiem?

- Darba apjoms abos pagastos ir liels. Ja vēlies strādāt efektīvi un vērst savu darbu uz rezultātu, nav jākoncentrējas uz mākslīgu balansu. Katrā pagastā veicamo darbu apjoms konkrētā laika periodā var atšķirties. Arī tas cik bieži pārvaldes vadītājam fiziski nepieciešams atrasties uz vietas vienā vai otrā pagastā var atšķirties, kas izriet no pildāmo darbu apjoma. Katrā ziņā pagasti savā starpā nav jāuzlūko kā konkurenti. Man nav “mīļākā pagasta”. Jau kopš mazotnes gan Dzelzava, gan Sarkaņi man ir bijuši sirdij tuvi.”


Materiālu sagatavoja: Egils Kazakevičs

Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »