Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās

Pakalpojuma saņēmējs:

·   Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)    personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)    iesniegums - jāiesniedz oriģināls;

3)    tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;

4)    nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls;

5)    ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;

6)    kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - iesniedz iesniegumu, pievienojot tam dokumentus, kuri apliecina attiecīgo tautību un radniecību divu paaudžu robežās, un kvīti par valsts nodevas samaksu

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai par atteikumu mainīt tautības ierakstu, iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Tautības ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

o Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu EUR 71,14 (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Maksājuma veikšanas iespējas:

• pārskaitījums;

• dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »